Zakres

Analiza RZiS i bilansu - dynamika

Analiza dynamiki polega na ocenie zmian wartości poszczególnych kategorii finansowych w czasie. Pozwala na identyfikację kierunków i natężenia zmian, a następnie na określeniu ich konsekwencji dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Analiza dynamiki pozycji bilansowych pozwala określić tempo rozwoju przedsiębiorstwa, jak i kierunek zmian zachodzących w przedsiębiorstwie w obrębie kształtowania struktury majątku i struktury kapitału. Ocenia się zmianę znaczenia poszczególnych pozycji majątkowych i kapitałowych w układzie: wzrost/spadek poszczególnych kategorii aktywów oraz wzrost/spadek wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania.

Analiza dynamiki pozycji rachunku zysków i strat pozwala określić kierunek i natężenie zmian czynników mających wpływ na osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki finansowe. Porównuje się tempo zmian przychodów i kosztów w poszczególnych obszarach działania, dzięki czemu można zidentyfikować przyczyny pogorszenia bądź poprawy osiąganych wyników finansowych.