Przetwarzanie danych
Trwa przetwarzanie danych. Proszę czekać...

Przetwarzanie danych
Trwa generowanie raportu. Proszę czekać...

Zgłoszenie błędu
Szablony analitycznego bilansu oraz RZiS w formacie *.xls


Szablony analitycznego bilansu oraz RZiS w formacie *.xls
Szablony ułatwiają import danych do systemu.UWAGA! W szablonach analitycznego bilansu oraz RZiS należy wprowadzić dane w kolumnach, pamiętając o zdefiniowaniu w pierwszym wierszu nazw okresów.
Można wprowadzić maksymalnie 13 okresów.
W szablonach nie można dopisywać nowych wierszy oraz zmieniać ich kolejności.


Pytania prosimy kierować na adres: pomoc@eanaliza.pl

Paleta kolorów
Kolory standardowe
Ostatnio używane kolory
#
Pobieranie pliku
Opcje tworzenia nowych analiz, podglądu listy wykonanych analiz oraz zmiany ustawień dostępne są w pełnych wersjach systemu.
Podgląd

WYNIKI RAPORTU:

Ekran zawiera wyniki obliczeń dokonanych na bazie danych finansowych firmy (bilans, rachunek zysków i strat).

Analizę wyników ułatwi możliwość tworzenia wykresów dla pogrupowanych danych.

Informacja z opisem poszczególnych wskaźników (definicja, wzór oraz interpretacja) pokaże się po użyciu przycisku z ikoną 'i' obok nazwy wskaźnika w tabeli.

OPERACJE:

 • Ustawienia wykresu – umożliwia konfigurację pojedynczego wykresu. Można definiować nazwę wykresu, typ wykresu oraz umieszczenie etykiet danych na wykresie. Wybór opcji Dołącz do raportu umożliwia uwzględnienie wykresu w raporcie *.pdf. Jeżeli opcja ta nie zostanie wybrana, wykres będzie dostępny w systemie eanaliza.pl, ale nie będzie załączany do raportu. Wybór opcji Porównaj z branżą umożliwia porównanie wskaźników własnych klienta ze wskaźnikami branżowymi, wybór opcji Pokaż punktację umożliwia wyświetlenie punktacji standing finansowego, natomiast wybór opcji Pokaż dynamikę umożliwia wyświetlenie dynamiki bilansu lub RZIS. Serie danych do wykresu wybierane są poprzez ich zaznaczenie w tabeli. W ramach pojedynczego wykresu możliwe jest wybranie maksymalnie 3 serii danych. Wprowadzone zmiany nie są trwale zapisywane.
 • Pobierz wykres – możliwość pobrania wykresu w formacie *.png.
 • Pobierz tabelę – możliwość pobrania tabeli w formacie *.png.


Demo Sp. z o.o.
Nazwa wykresu
Typ wykresu
Opcje
Etykiety danych

Dołącz do raportu

Porównaj z branżą

Pokaż punktację
Wyświetl podgląd wykresu Pobierz wykres
Wskaźnik płynności bieżącej klasyczny (płynność III stopnia)
Wskaźnik płynności szybkiej klasyczny (płynność II stopnia)

Wyświetl podgląd tabeli Pobierz tabelę
2014201520162017
Razem: 17,00 20,00 25,00 26,00

Wskaźnik zastosowania kapitału własnego

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik ten należy do grupy wskaźników poziomej analizy bilansu. Informuje, w jakim stopniu kapitał własny finansuje aktywa trwałe przedsiębiorstwa. Jest to wskaźnik weryfikujący spełnienie złotej zasady bilansowej, która głosi, że aktywa trwałe – jako długoterminowe składniki majątku, cechujące się niskim stopniem płynności – powinny być finansowane kapitałami własnymi, które stanowią stabilne źródła finansowania, oddane do dyspozycji przedsiębiorstwa na długi okres. Spełnienie złotej zasady bilansowej oznacza dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa (w aspekcie długoterminowej stabilności finansowej i wypłacalności) oraz zdecydowanie wpływa na wysoką ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Interpretacja wskaźnika

 • Wartości wskaźnika powyżej 1 interpretujemy jako prawidłowe, świadczące o zachowaniu złotej zasady bilansowej i zachowaniu stabilności finansowej.
 • Wartości wskaźnika bliskie 1 interpretujemy jako wysokie ryzyko utraty stabilności finansowej (zachwianie równowagi finansowej).
 • Wartości wskaźnika poniżej 1 interpretujemy jako nieprawidłowe, świadczące o braku zachowania złotej zasady bilansowej i utracie stabilności finansowej.
 • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
  • wzrost wskaźnika oceniamy pozytywnie, jako poprawę stabilności finansowej,
  • spadek wskaźnika oceniamy odpowiednio negatywnie, jako pogorszenie stabilności finansowej.
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego0,38
0,00
0,47
0,00
0,79
0,00
1,14
1,00

Wskaźnik płynności bieżącej klasyczny (płynność III stopnia)

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik pozwala określić, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje zobowiązania bieżące płynnymi aktywami, czyli aktywami obrotowymi. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym lepsza jest ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wzorcowo, wartości tego wskaźnika powinny oscylować wokół 2 (spotyka się inne normy, np. nie niższy niż 1,2). Na poziom wskaźników płynności wpływa specyfika prowadzonej działalności np. firmy produkcyjne charakteryzują się niższym poziomem płynności w porównaniu do firm handlowych.

Interpretacja wskaźnika

 • Wartość wskaźnika poniżej 1 zawsze interpretujemy jako utratę płynności finansowej.
 • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
  • spadek wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie płynności finansowej (a wzrost odpowiednio – jako poprawę;
  • utrzymywanie się wskaźnika na poziomie bliskim 1 interpretujemy jako zwiększone ryzyko utraty płynności finansowej,
  • utrzymywanie się wartości wskaźnika na poziomie znacznie powyżej 2 interpretujemy jako nadpłynność (płynność przedsiębiorstwa jest zabezpieczona, ale będzie skutkować zmniejszoną rentownością i niższą efektywnością działania w dłuższym okresie).
Wskaźnik płynności bieżącej klasyczny (płynność III stopnia)0,60
0,00
1,34
2,00
2,98
3,00
4,00
3,00

Wskaźnik płynności szybkiej klasyczny (płynność II stopnia)

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik określa, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć zobowiązania bieżące aktywami obrotowymi, które mogą być przekształcone na efektywny pieniądz po upływie krótkiego czasu przeznaczonego na ich spieniężenie (tzw. aktywa płynne). Wartość aktywów płynnych otrzymuje się przez pomniejszenie wartości aktywów obrotowych o dwa najmniej płynne ich składniki: zapasy i rozliczenia międzyokresowe. Z tego względu wartości wskaźnika płynności szybkiej zawsze będą niższe od wartości wskaźnika płynności bieżącej. Im większa będzie różnica między nimi, tym większe znaczenie dla zachowania płynności finansowej ma poziom utrzymywanych zapasów (i ew. rozliczeń międzyokresowych). Konstrukcja wskaźnika pozwala więc na ocenę zdolności przedsiębiorstwa do szybkiego regulowania zobowiązań bieżących. Wzorcowo, wartość wskaźnika płynności szybkiej powinna oscylować wokół 1.

Interpretacja wskaźnika

 • Wartości wskaźnika poniżej 0,5 należy interpretować jako utrata płynności finansowej, a powyżej 1,5 jako nadpłynność.
 • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
  • spadek wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie płynności finansowej i pogorszenie zdolności do szybkiego regulowania zobowiązań bieżących (a wzrost odpowiednio – jako poprawę;
  • utrzymywanie się wskaźnika na poziomie bliskim 0,5 lub niższym interpretujemy jako zwiększone ryzyko utraty płynności finansowej,
  • należy zachować ostrożność w interpretacji wzrostu wskaźnika płynności szybkiej w sytuacji, gdy wzrostowi temu towarzyszy wydłużenie cyklu rotacji należności w przedsiębiorstwie (system eanaliza.pl oferuje możliwość obliczenia tego wskaźnika). Wzrost wskaźnika płynności szybkiej przy równoczesnym wzroście cyklu rotacji należności może oznaczać problem ze ściągalnością należności, co pogarsza płynność. W takiej sytuacji wskazane jest uzupełnienie analizy o ocenę wskaźnika płynności gotówkowej (płynność I stopnia).
Wskaźnik płynności szybkiej klasyczny (płynność II stopnia)0,36
0,00
1,09
2,00
2,66
3,00
3,65
3,00

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS)

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto rozszerza analizę stopy marży brutto, wskazując na obciążenie przychodów ze sprzedaży netto wszystkimi kosztami działalności, również kosztami wynikającymi z obciążeń podatkowych.

Interpretacja wskaźnika

 • Im niższe są wartości wskaźnika, tym większą wartość sprzedaży przedsiębiorstwo musi zrealizować dla osiągnięcia pożądanego poziomu zysku netto (bo tym większą część przychodów pochłaniają koszty działania).
 • Wysokie wartości wskaźnika oraz wzrost jego poziomu w czasie oceniamy pozytywnie, gdyż wskazują na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.
 • Niskie wartości wskaźnika oraz spadek jego poziomu w czasie oceniamy negatywnie, gdyż wskazują na niedostateczną kontrolę poziomu kosztów, co zagraża konkurencyjności.

UWAGA! Powyższa interpretacja ma zastosowanie tylko wówczas, gdy ROE, ROA i ROS jednocześnie są większe od 0.

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS)%5,50
3,00
%8,69
3,00
%13,79
3,00
%14,40
3,00

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik informuje o zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku netto z zaangażowanych aktywów (kapitału całkowitego). Wysokie wartości wskaźnika wskazują na wysoką rentowność aktywów ogółem. Pamiętać należy jednak, że wysokie wartości wskaźnika mogą być wywołane wiekiem zaangażowanych aktywów trwałych, które – choć zamortyzowane w znacznym stopniu – nie utraciły zdolności produkcyjnych. Dlatego w ocenie należy dodatkowo uwzględnić stopień zużycia majątku trwałego i jeżeli jest on wysoki – uwzględnić to w interpretacji.

Interpretacja wskaźnika

 • Wysokie wartości wskaźnika oraz wzrost jego poziomu w czasie oceniamy pozytywnie (świadczy to o wysokiej bądź zwiększającej się rentowności aktywów ogółem).
 • Niskie wartości wskaźnika oraz spadek jego poziomu w czasie oceniamy negatywnie (świadczy to o niskiej bądź zmniejszającej się rentowności aktywów ogółem).

UWAGA! Powyższa interpretacja ma zastosowanie tylko wówczas, gdy ROE, ROA i ROS jednocześnie są większe od 0.

Wskaźnik rentowności aktywów ogółem (ROA)%8,53
3,00
%10,70
3,00
%18,53
3,00
%20,17
3,00

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik pozwala ocenić efektywność wykorzystania kapitałów własnych w przedsiębiorstwie, z tego względu leży on w sferze szczególnych zainteresowań właścicieli przedsiębiorstwa, którzy zainteresowani są wielkością zysku netto, jaką przedsiębiorstwo jest w stanie wygenerować z powierzonego mu kapitału. Wartość wskaźnika można porównać ze stopą zwrotu z inwestycji dostępnych na rynku finansowym np. oprocentowaniem bonów/obligacji skarbowych, stopą zwrotu z indeksów giełdowych, oprocentowaniem lokat bankowych.

Interpretacja wskaźnika

 • Wysokie wartości wskaźnika oraz wzrost jego poziomu w czasie oceniamy pozytywnie (świadczy to o wysokiej bądź zwiększającej się rentowności kapitałów własnych).
 • Niskie wartości wskaźnika oraz spadek jego poziomu w czasie oceniamy negatywnie (świadczy to o niskiej bądź zmniejszającej się rentowności kapitałów własnych).

UWAGA! Powyższa interpretacja ma zastosowanie tylko wówczas, gdy ROE, ROA i ROS jednocześnie są większe od 0.

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)%28,25
3,00
%33,05
3,00
%40,98
3,00
%37,18
3,00

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach (cykl zapasów)

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach informuje przez ile dni w przybliżeniu gotówka jest zamrożona w zapasach. Innymi słowy, wskaźnik informuje, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia stan zapasów. Wartości wskaźnika rotacji zapasów w dniach zależą od stosowanej technologii produkcji (wyznaczającej długość cyklu produkcyjnego) oraz polityki zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Wzrost rotacji zapasów w dniach może być przejawem gromadzenia zapasów, co przy osłabieniu popytu (np. przy braku wzrostu sprzedaży) jest zjawiskiem negatywnym.

Interpretacja wskaźnika

 • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
  • spadek rotacji zapasów w dniach oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako poprawę efektywności w zarządzaniu zapasami przedsiębiorstwa – w rezultacie następuje bowiem mniejsze zapotrzebowanie na kapitał, a co za tym idzie poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa, spadek kosztów finansowych i poprawa rentowności,
  • wzrost rotacji zapasów w dniach oceniamy odpowiednio negatywnie i interpretujemy jako pogorszenie efektywności w zarządzaniu zapasami przedsiębiorstwa, w rezultacie następuje bowiem wzrost zapotrzebowania na kapitał, a co za tym idzie pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, wzrost kosztów finansowych i pogorszenie rentowności działania,
  • jeżeli następuje wzrost rotacji zapasów w dniach, a poziom sprzedaży jest stabilny bądź spada, sytuację taką interpretujemy dodatkowo jako możliwy sygnał o gromadzeniu zapasów nadmiernych w przedsiębiorstwie (co należy wnikliwiej zbadać).
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach (cykl zapasów)18
3,00
16
3,00
12
3,00
12
3,00

Wskaźnik rotacji należności w dniach (cykl należności)

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik rotacji należności w dniach informuje, przez ile dni gotówka jest zamrożona w należnościach (przez ile dni dokonuje się tzw. cykl inkasa należności). Na poziom wskaźnika ma wpływ polityka kredytowania odbiorców stosowana przez przedsiębiorstwo, jak i rozwiązania przyjęte w danej branży.

Interpretacja wskaźnika

 • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
  • spadek rotacji należności w dniach ocenia się pozytywnie i interpretuje jako poprawę zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie (lepsza ściągalność, lepsza polityka kredytowa; a także poprawę płynności finansowej – gotówka szybciej powraca do przedsiębiorstwa,
  • wydłużanie rotacji należności w dniach ocenia się odpowiednio negatywnie i interpretuje jako pogorszenie zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie (gorsza ściągalność, gorsza polityka kredytowa; a także pogorszenie płynności finansowej – gotówka dłużej pozostaje poza przedsiębiorstwem.
Wskaźnik rotacji należności w dniach (cykl należności)28
3,00
38
2,00
28
3,00
28
3,00

Wskaźnik rotacji zobowiązań bieżących w dniach (cykl zobowiązań)

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych (bieżących) w dniach określa ile przeciętnie dni upływa w przedsiębiorstwie od momentu powstania zobowiązań bieżących do momentu ich spłaty.

Interpretacja wskaźnika

 • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
  • wzrost rotacji zobowiązań bieżących w dniach (przy założeniu, że regulowanie tych zobowiązań następuje terminowo; oceniamy pozytywnie, co świadczy o lepszym zarządzaniu kapitałem w przedsiębiorstwie – może ono bez przeszkód przez dłuższy okres wykorzystywać tanie źródła finansowania działalności,
  • wzrost rotacji zobowiązań bieżących w dniach przy nieterminowym regulowaniu tych zobowiązań oceniamy bardzo negatywnie (jest to zagrożenie płynności finansowej;
  • spadek rotacji zobowiązań bieżących w dniach oceniamy odpowiednio negatywnie z punktu widzenia konieczności angażowania innych źródeł kapitału, świadczy jednak o poprawie płynności finansowej.
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach (cykl zobowiązań)77
1,00
68
1,00
38
2,00
34
2,00

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Jest to syntetyczny wskaźnik oceny sposobu finansowania działalności przedsiębiorstwa, który dostarcza informacji o całkowitym zadłużeniu przedsiębiorstwa i znaczeniu zobowiązań ogółem w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa.

Interpretacja wskaźnika

 • Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe zadłużenie przedsiębiorstwa.
 • Wysokie wartości (powyżej 50%) i wzrost wartości wskaźnika w czasie interpretujemy jako wzrost obciążenia aktywów przedsiębiorstwa zobowiązaniami, a co za tym idzie - wzrost ryzyka finansowego i pogorszenie zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa.
 • Niskie wartości i obniżanie jego wartości w czasie interpretujemy jako zmniejszenie zaangażowania kapitałów dłużnych w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa, a więc spadek ryzyka finansowego oraz poprawę zdolności i wiarygodności kredytowej.
Wskaźnik zadłużenia ogólnego%69,81
1,00
%67,63
1,00
%54,78
2,00
%45,74
2,00
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego
20140,38
0,00
20150,47
0,00
20160,79
0,00
20171,14
1,00
Wskaźnik płynności bieżącej klasyczny (płynność III stopnia)
20140,60
0,00
20151,34
2,00
20162,98
3,00
20174,00
3,00
Wskaźnik płynności szybkiej klasyczny (płynność II stopnia)
20140,36
0,00
20151,09
2,00
20162,66
3,00
20173,65
3,00
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS)
2014%5,50
3,00
2015%8,69
3,00
2016%13,79
3,00
2017%14,40
3,00
Wskaźnik rentowności aktywów ogółem (ROA)
2014%8,53
3,00
2015%10,70
3,00
2016%18,53
3,00
2017%20,17
3,00
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
2014%28,25
3,00
2015%33,05
3,00
2016%40,98
3,00
2017%37,18
3,00
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach (cykl zapasów)
201418
3,00
201516
3,00
201612
3,00
201712
3,00
Wskaźnik rotacji należności w dniach (cykl należności)
201428
3,00
201538
2,00
201628
3,00
201728
3,00
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach (cykl zobowiązań)
201477
1,00
201568
1,00
201638
2,00
201734
2,00
Wskaźnik zadłużenia ogólnego
2014%69,81
1,00
2015%67,63
1,00
2016%54,78
2,00
2017%45,74
2,00
Razem:
201417,00
201520,00
201625,00
201726,00

Punktacja standingu dla poszczególnych wskaźników (zależna od ich wartości) ustalana jest standardowo w zakresie od 0 do 3 punktów.
W ocenie standingu można otrzymać maksymalnie 30 punktów.
Objaśnienie znaczników:
– wzrost wartości wskaźnika oceniany pozytywnie, – wzrost wartości wskaźnika oceniany negatywnie, – wzrost wartości wskaźnika oceniany neutralnie (bez wpływu na punktację), – spadek wartości wskaźnika oceniany pozytywnie, – spadek wartości wskaźnika oceniany negatywnie, – spadek wartości wskaźnika oceniany neutralnie (bez wpływu na punktację), – wartość wskaźnika bez zmian