Zakres

Cykl konwersji gotówki w dniach

Sposób obliczania

cykl zapasów w dniach + cykl należności w dniach – cykl zobowiązań w dniach

Opis wskaźnika

W uproszczonym, modelowym ujęciu wskaźnik pozwala określić przybliżoną liczbę dni, jaka upływa od momentu wypływu środków pieniężnych z przedsiębiorstwa na regulowanie zobowiązań do momentu wpływu środków z tytułu należności. Informuje on o liczbie dni, w ciągu których dla sfinansowania cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa potrzebny jest dodatkowy kapitał (kapitał stały, czyli inny niż zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstwa). W interpretacji cyklu konwersji gotówki należy oprzeć się na wynikach analizy cykli cząstkowych, by stwierdzić z jakiego powodu cykl ten się wydłużył bądź skrócił i czy w danych okolicznościach jest to zjawisko oceniane negatywnie.

Interpretacja wskaźnika

  • Wydłużenie cyklu konwersji gotówki oceniamy negatywnie, jeżeli:
    • jest to skutkiem wydłużenia się cyklu zapasów i/lub cyklu należności, przy względnie stałym poziomie bądź spadku cyklu zobowiązań,
  • Wystąpienie ujemnego cyklu konwersji gotówki interpretujemy jako zjawisko negatywne, bo świadczy to o nadmiernym (i ryzykownym) zaangażowaniu zobowiązań bieżących w finansowanie działalności (wyjątek – branża handlowa, tam często pojawia się ujemny cykl konwersji gotówki i nie jest on zjawiskiem negatywnym),
  • Ujemny cykl konwersji gotówki należy uznać za sytuację alarmującą, jeżeli ustalimy dodatkowo, że dużą część zobowiązań krótkoterminowych stanowią zobowiązania przeterminowane.