Zakres

Płynność finansowa - Wprowadzenie

Płynność finansowa jest podstawowym parametrem oceny jakości bieżącej działalności firmy i oznacza zdolność do terminowego regulowania wymagalnych zobowiązań bieżących (krótkoterminowych). Płynność finansową przedsiębiorstwa warunkuje posiadanie wystarczającego poziomu tzw. aktywów płynnych, a więc aktywów podlegających wymianie na gotówkę w relatywnie krótkim czasie i bez ponoszenia znacznych kosztów transakcyjnych. Analiza płynności finansowej opiera się na badaniu wskaźników relacjonujących wybrane aktywa płynne do poziomu zobowiązań bieżących (krótkoterminowych). Wskaźniki te bazują na ujęciu likwidacyjnym, które zakłada, że poszczególne składniki aktywów obrotowych zostają spieniężone w celu spłaty zobowiązań bieżących (krótkoterminowych).

W skład grupy wskaźników płynności finansowej wchodzi:

  • Wskaźnik płynności bieżącej klasyczny (płynność III stopnia),
  • Wskaźnik płynności bieżącej skorygowany,
  • Wskaźnik płynności szybkiej klasyczny (płynność II stopnia),
  • Wskaźnik płynności szybkiej skorygowany,
  • Wskaźnik płynności gotówkowej klasyczny (płynność I stopnia),
  • Wskaźnik płynności gotówkowej skorygowany.