Pomoc

Podgląd analizy

Ekran zawiera wyniki obliczeń, wykonanych w oparciu o dane finansowe firmy (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje uzupełniające). Możliwość tworzenia wykresów dla pogrupowanych danych ułatwia analizę wyników. Można stworzyć maksymalnie 5 wykresów dla każdej grupy danych. Informacja z opisem poszczególnych wskaźników (definicja, wzór oraz interpretacja) pokaże się po wskazaniu kursorem nazwy wskaźnika w tabeli.

OPERACJE:

    • Ustawienia wykresu – umożliwia konfigurację pojedynczego wykresu. Można definiować serię danych (maksymalnie 3 serie), nazwę wykresu, typ wykresu, położenie legendy oraz umieszczenie etykiet danych na wykresie. Wybór opcji 'Dołącz do raportu' umożliwia uwzględnienie wykresu w raporcie pdf. Jeżeli opcja ta nie zostanie wybrana, wykres będzie dostępny w systemie eanaliza.pl, ale nie będzie załączany do raportu.
    • Zapisz jako wzorzec – utworzone wykresy zostaną zapisane jako wzorcowe dla danej grupy danych. Zachowana zostanie ilość wykresów, serie danych, typy wykresów, położenie legendy oraz zdefiniowane nazwy. Każdy nowy raport będzie z automatu zawierał tak zdefiniowaną prezentację graficzną. Każdy Użytkownik tworzy własny wzorzec.
    • Przywróć wzorzec – jeżeli podczas pracy dokonana zostanie zmiana wykresów, w tym serii danych, można w łatwy sposób powrócić do wyglądu wzorcowego.
    • Tabele wskaźników [+] – umożliwia dołączenie do bieżącej analizy wskaźników własnych lub dodatkowych.
    • Komentarz [+] – okno przeznaczone do opisu grupy danych.