Zakres

Sprawność działania - Wprowadzenie

Analiza sprawności działania bywa nazywana również analizą sprawności zarządzania bądź analizą aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa. W jej ramach dokonuje się oceny produktywności (obrotowości, rotacji) zasobów majątku i kapitału wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo. Analiza produktywności opiera się na wskaźnikach relacjonujących osiągnięte wyniki ze sprzedaży (ewentualnie koszty ich uzyskania) z wielkością zasobów majątku i kapitału wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Grupa tych wskaźników pozwala ocenić efektywność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, co ma znaczenie zarówno dla zarządzania płynnością finansową, jak i dla długoterminowej rentowności działania.

W skład grupy wskaźników sprawności działania wchodzi:

  • Wskaźnik rotacji zapasów w dniach (cykl zapasów),
  • Wskaźnik rotacji należności krótkoterminowych w dniach (cykl należności),
  • Wskaźnik rotacji zobowiązań bieżących w dniach (cykl zobowiązań),
  • Cykl konwersji gotówki w dniach,
  • Wskaźnik rotacji rzeczowych aktywów trwałych.