Narzędzia

Weryfikator RZiS i bilansu

Przeznaczenie usługi

Usługa umożliwia sprawdzenie poprawności danych zawartych w rachunku zysków i strat oraz bilansie.