Pomoc

Własne wskaźniki

System eanaliza.pl oferuje grupę podstawowych oraz dodatkowych wskaźników analitycznych, dostępnych bezpośrednio po rejestracji konta. Zakres analizy można rozszerzyć dzięki możliwości definiowania nielimitowanej ilości własnych wskaźników oraz dołączania ich do raportów.

Wybranie tej opcji powoduje otwarcie widoku z listą własnych wskaźników, które zostały zdefiniowane przez Użytkowników w ramach konta wraz z możliwością dodania ich do raportów. Wybierając wskaźniki własne poprzez ich odznaczenie w kolumnie Dodaj do raportu zmienia się wzorzec wyglądu analizy.
Wszystkie sporządzane analizy będą zawierały wybrane wskaźniki.

OPERACJE:

  • Dodaj wskaźnik – możliwość definiowania nowych wskaźników w ramach konta,
  • Edytuj wskaźnik – umożliwia korektę zdefiniowanego wskaźnika,
  • Usuń – usuwa wskaźnik,
  • Dodaj do raportu – poprzez zaznaczenie opcji w kolumnie Dodaj do raportu zostaną wybrane nowe wskaźniki . Wybrane wskaźniki zostaną przyporządkowane do zdefiniowanych grup wskaźników i pojawią się w podglądzie wyników analizy.

DEFINIOWANIE WSKAŹNIKÓW:

Opcja umożliwia definiowanie własnych wskaźników oraz przypisanie ich do wybranych grup w ramach konta.

OPERACJE:

  • Wersja językowa – możliwość definiowania nazwy wskaźnika oraz opisu wskaźnika w języku polskim, angielskim oraz niemieckim,
  • Nazwa wskaźnika – nazwa własna wskaźnika wyświetlana w podglądzie wyników oraz raportach. W przypadku zmiany wersji językowej, należy zdefiniować nazwę w wybranych językach
  • Nazwa grupy wskaźników – przypisanie wskaźnika do jednej z grup wskaźników, w których będzie wyświetlana,
  • Typ wartości wskaźnika – można wybrać wartość lub procent, zależnie od wyniku wzoru, który definiujemy,
  • Wzór – definiujemy wzór obliczeniowy dla wskaźnika. Można używać działań matematycznych oraz wszystkich pozycji zawartych w bilansie, rachunku zysków i strat, informacjach uzupełniających oraz wartości liczbowych,
  • Opis wskaźnika – opis, który zostanie wyświetlony po najechaniu kursorem myszy na nazwę wskaźnika w podglądzie wyników.