Zakres

Wskaźnik płynności bieżącej klasyczny

Sposób obliczania

aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe

Opis wskaźnika

Wskaźnik pozwala określić, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje zobowiązania bieżące płynnymi aktywami, czyli aktywami obrotowymi. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym lepsza jest ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wzorcowo, wartości tego wskaźnika powinny oscylować wokół 2 (spotyka się inne normy, np. nie niższy niż 1,2). Na poziom wskaźników płynności wpływa specyfika prowadzonej działalności np. firmy produkcyjne charakteryzują się niższym poziomem płynności w porównaniu do firm handlowych.

Interpretacja wskaźnika

  • Wartość wskaźnika poniżej 1 zawsze interpretujemy jako utratę płynności finansowej.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • spadek wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie płynności finansowej (a wzrost odpowiednio – jako poprawę),
    • utrzymywanie się wskaźnika na poziomie bliskim 1 interpretujemy jako zwiększone ryzyko utraty płynności finansowej,
    • utrzymywanie się wartości wskaźnika na poziomie znacznie powyżej 2 interpretujemy jako nadpłynność (płynność przedsiębiorstwa jest zabezpieczona, ale będzie skutkować zmniejszoną rentownością i niższą efektywnością działania w dłuższym okresie).