Zakres

Wskaźnik płynności bieżącej skorygowany

Sposób obliczania

(aktywa obrotowe ogółem – należności powyżej 12 m-cy – należności dochodzone w drodze sądowej) / (zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania krótkoterminowe powyżej 12 m-cy + bieżąca rata kredytu)

Interpretacja wskaźnika

  • Interpretacja jak w przypadku wskaźnika płynności bieżącej klasycznej pamiętając, że uszczegółowiona została wartość aktywów płynnych oraz wysokość zobowiązań krótkoterminowych.