Zakres

Wskaźnik płynności szybkiej skorygowany

Sposób obliczania

(aktywa obrotowe ogółem – zapasy – rozliczenia międzyokresowe - należności powyżej 12 m-cy – należności dochodzone w drodze sądowej) / (zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania krótkoterminowe powyżej 12 m-cy + bieżąca rata kredytu)

Interpretacja wskaźnika

  • Interpretacja jak w przypadku wskaźnika płynności szybkiej klasycznej pamiętając, że uszczegółowiona została wartość aktywów płynnych oraz wysokość zobowiązań krótkoterminowych.