Zakres

Wskaźnik pokrycia zobowiązań rzeczowymi aktywami trwałymi

Sposób obliczania

rzeczowe aktywa trwałe / zobowiązania długoterminowe * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik uzupełnia ocenę zdolności do obsługi zadłużenia. Informuje o tym, w jakim stopniu pokrycie zobowiązań długoterminowych jest zabezpieczone posiadanymi rzeczowymi aktywami trwałymi. Rzeczowe aktywa trwałe stanowią potencjalne źródło zabezpieczenia zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwo.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe zabezpieczenie zobowiązań długoterminowych, a zarazem i większa pojemność zadłużeniowa przedsiębiorstwa (zwiększająca szansę na pozyskanie kolejnych zobowiązań długoterminowych w przyszłości).
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • pozytywnie oceniany jest wzrost wartości wskaźnika, co oznacza zwiększenie pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstwa,
    • negatywnie oceniany jest spadek wartości wskaźnika, co oznacza zmniejszenie pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstwa.