Zakres

Wskaźnik poziomu kapitału obrotowego netto

Sposób obliczania

aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe

Opis wskaźnika

Wskaźnik uzupełnia ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu statycznym. Informuje o poziomie kapitału stałego (tworzonego przez kapitał własny oraz zobowiązania długoterminowe) zaangażowanego w finansowanie aktywów obrotowych. Mogą wystąpić trzy poziomy kapitału obrotowego netto (KON):

  • dodatni kapitał obrotowy netto, czyli KON > 0, co ma miejsce, gdy aktywa obrotowe > zobowiązania krótkoterminowe
  • zerowy kapitał obrotowy netto, czyli KON = 0, co ma miejsce, gdy aktywa obrotowe = zobowiązania krótkoterminowe
  • ujemny kapitał obrotowy netto, czyli KON < 0, co ma miejsce, gdy aktywa obrotowe < zobowiązania krótkoterminowe

Interpretacja wskaźnika

  • Dla wskaźnika nie ma wartości wzorcowych, jednak z perspektywy analizy płynności finansowej negatywnie ocenia się wartości KON bliskie zeru bądź ujemne (za wyjątkiem branży handlowej).
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów), z perspektywy płynności finansowej:
    • wzrost wartości KON ocenia się pozytywnie (poprawa płynności finansowej)
    • spadek wartości KON ocenia się odpowiednio negatywnie (pogorszenie płynności finansowej)

UWAGA! Jeżeli KON jest dodatni, analizę uzupełnić należy o ocenę wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów obrotowych