Zakres

Wskaźnik rentowności aktywów ogółem (ROA)

Sposób obliczania

zysk netto / aktywa ogółem * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik informuje o zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku netto z zaangażowanych aktywów (kapitału całkowitego). Wysokie wartości wskaźnika wskazują na wysoką rentowność aktywów ogółem. Pamiętać należy jednak, że wysokie wartości wskaźnika mogą być wywołane wiekiem zaangażowanych aktywów trwałych, które – choć zamortyzowane w znacznym stopniu – nie utraciły zdolności produkcyjnych. Dlatego w ocenie należy dodatkowo uwzględnić stopień zużycia majątku trwałego i jeżeli jest on wysoki – uwzględnić to w interpretacji.

Interpretacja wskaźnika

  • Wysokie wartości wskaźnika oraz wzrost jego poziomu w czasie oceniamy pozytywnie (świadczy to o wysokiej bądź zwiększającej się rentowności aktywów ogółem).
  • Niskie wartości wskaźnika oraz spadek jego poziomu w czasie oceniamy negatywnie (świadczy to o niskiej bądź zmniejszającej się rentowności aktywów ogółem).

UWAGA! Powyższa interpretacja ma zastosowanie tylko wówczas, gdy ROE, ROA i ROS jednocześnie są większe od 0.