Zakres

Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej

Sposób obliczania

zysk z działalności operacyjnej / (przychody ze sprzedaży netto + pozostałe przychody operacyjne)

Opis wskaźnika

Wskaźnik pozwala określić, jaka jest relacja zyskuz działalności operacyjnej do całości przychodów operacyjnych, a zatem jaka część przychodów operacyjnych przeznaczona jest na pokrycie kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów (czyli kosztów operacyjnych).

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższe wartości wskaźnika, tym wyższa jest rentowność działalności operacyjnej, gdyż koszty podstawowej działalności operacyjnej pochłaniają mniejszą część przychodów z tej działalności.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako poprawę rentowności,
    • spadek wartości wskaźnika oceniamy odpowiednio negatywnie i interpretujemy jako pogorszenie rentowności.