Zakres

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)

Sposób obliczania

zysk netto / kapitały własne * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik pozwala ocenić efektywność wykorzystania kapitałów własnych w przedsiębiorstwie, z tego względu leży on w sferze szczególnych zainteresowań właścicieli przedsiębiorstwa, którzy zainteresowani są wielkością zysku netto, jaką przedsiębiorstwo jest w stanie wygenerować z powierzonego mu kapitału. Wartość wskaźnika można porównać ze stopą zwrotu z inwestycji dostępnych na rynku finansowym np. oprocentowaniem bonów/obligacji skarbowych, stopą zwrotu z indeksów giełdowych, oprocentowaniem lokat bankowych.

Interpretacja wskaźnika

  • Wysokie wartości wskaźnika oraz wzrost jego poziomu w czasie oceniamy pozytywnie (świadczy to o wysokiej bądź zwiększającej się rentowności kapitałów własnych).
  • Niskie wartości wskaźnika oraz spadek jego poziomu w czasie oceniamy negatywnie (świadczy to o niskiej bądź zmniejszającej się rentowności kapitałów własnych).

UWAGA! Powyższa interpretacja ma zastosowanie tylko wówczas, gdy ROE, ROA i ROS jednocześnie są większe od 0.