Zakres

Wskaźnik rentowności kapitału podstawowego

Sposób obliczania

zysk netto / kapitał podstawowy * 100%

Opis wskaźnika

Jest to wskaźnik uzupełniający ocenę rentowności kapitału własnego. Informuje o stopie zwrotu z kapitału podstawowego wniesionego przez właścicieli w momencie uruchamiania działalności przedsiębiorstwa.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższa stopa zwrotu z kapitału podstawowego.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • pozytywnie oceniany jest wzrost wartości wskaźnika w czasie lub przynajmniej utrzymywanie się wartości wskaźnika na zbliżonym poziomie,
    • negatywnie oceniany jest spadek wartości wskaźnika, oznaczający pogorszenie rentowności kapitału podstawowego.