Zakres

Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów

Sposób obliczania

zysk z działalności operacyjnej / aktywa ogółem * 100%

Opis wskaźnika

Jest to wskaźnik uzupełniający ocenę rentowności aktywów, obliczany na poziomie zysku z działalności operacyjnej.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższa rentowność aktywów przedsiębiorstwa.
  • Zastosowanie w decyzjach zarządczych: poziom tego wskaźnika wyznacza maksymalny dopuszczalny poziom oprocentowania zobowiązań przedsiębiorstwa, przy którym możliwe jest osiągnięcie pozytywnego efektu dźwigni finansowej. Zaciąganie zobowiązań oprocentowanych na poziomie przekraczającym wartość analizowanego wskaźnika prowadzi do występowania negatywnego efektu dźwigni finansowej („maczuga finansowa”).
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • pozytywnie oceniany jest wzrost wartości wskaźnika wynikający ze wzrostu wartości zysku z działalności operacyjnej,
    • negatywnie oceniany jest spadek wartości wskaźnika świadczący o pogorszeniu rentowności operacyjnej majątku przedsiębiorstwa.