Zakres

Wskaźnik rotacji rzeczowych aktywów trwałych

Sposób obliczania

przychody ze sprzedaży / rzeczowe aktywa trwałe

Opis wskaźnika

Wskaźnik rotacji rzeczowych aktywów trwałych określa efektywność zarządzania tymi aktywami w przedsiębiorstwie. Wysokie wartości wskaźnika oznaczają, że pieniądz zaangażowany w rzeczowe aktywa trwałe generuje wysokie stany przychodów ze sprzedaży. Przy ocenie wskaźnika należy jednak zachować ostrożność – wysokie jego wartości mogą bowiem być skutkiem niskiego poziomu aktywów rzeczowych, które są zużyte i zamortyzowane w znacznym stopniu (dlatego przy ocenie wskaźnika należy spojrzeć na wartości wskaźnika zużycia aktywów trwałych).

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika interpretujemy jako poprawę wykorzystania rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa (pod warunkiem, że wzrost ten nie wynika wyłącznie z rosnącego zużycia rzeczowych aktywów trwałych),
    • spadek wartości wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako pogorszenie wykorzystania rzeczowych składników majątku, co ocenia się negatywnie.