Zakres

Wskaźnik rotacji aktywów ogółem

Sposób obliczania

przychody netto ze sprzedaży / aktywa ogółem

Opis wskaźnika

Wskaźnik uzupełnia ocenę sprawności (efektywności) działania, z punktu widzenia zarządzania aktywami przedsiębiorstwa. Informuje o zdolności majątku przedsiębiorstwa do generowania przychodów ze sprzedaży. Wskazuje także na liczbę cykli realizowanych w ciągu roku obrotowego, w trakcie których całkowity majątek przedsiębiorstwa przekształcany jest w przychody ze sprzedaży.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym lepsza efektywność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika jest oceniany pozytywnie (pod warunkiem, że jego wzrost wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży, a nie spadku wartości aktywów),
    • spadek wartości wskaźnika odpowiednio jest oceniany negatywnie.