Zakres

Wskaźnik rotacji wartości niematerialnych i prawnych

Sposób obliczania

przychody netto ze sprzedaży / wartości niematerialne i prawne

Opis wskaźnika

Wskaźnik uzupełniający do wskaźnika rotacji rzeczowych aktywów trwałych. Informuje o efektywności wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie.

Interpretacja wskaźnika

  • Wysokie wartości oznaczają, że środki finansowe zaangażowane w te aktywa generują wysokie wartości przychodów ze sprzedaży.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wskaźnika interpretujemy jako poprawę efektywności wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych, co ocenia się pozytywnie (pod warunkiem, że wzrost ten wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży, a nie ze spadku wartości niematerialnych i prawnych),
    • spadek wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako pogorszenie wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych, co ocenia się negatywnie.