Zakres

Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach

Sposób obliczania

zobowiązania krótkoterminowe / przychody ze sprzedaży * ilość dni w okresie

Opis wskaźnika

Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych (bieżących) w dniach określa ile przeciętnie dni upływa w przedsiębiorstwie od momentu powstania zobowiązań bieżących do momentu ich spłaty.

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost rotacji zobowiązań bieżących w dniach (przy założeniu, że regulowanie tych zobowiązań następuje terminowo), oceniamy pozytywnie, co świadczy o lepszym zarządzaniu kapitałem w przedsiębiorstwie – może ono bez przeszkód przez dłuższy okres wykorzystywać tanie źródła finansowania działalności,
    • wzrost rotacji zobowiązań bieżących w dniach przy nieterminowym regulowaniu tych zobowiązań oceniamy bardzo negatywnie (jest to zagrożenie płynności finansowej),
    • spadek rotacji zobowiązań bieżących w dniach oceniamy odpowiednio negatywnie z punktu widzenia konieczności angażowania innych źródeł kapitału, świadczy jednak o poprawie płynności finansowej.