Zakres

Wskaźnik stopy marży brutto

Sposób obliczania

zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży netto * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik pozwala określić, jaka jest relacja zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży netto, a zatem jaka część przychodów ze sprzedaży netto przeznaczona jest na pokrycie kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów (czyli kosztów operacyjnych).

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższe wartości wskaźnika, tym wyższa jest rentowność sprzedaży, gdyż koszty podstawowej działalności operacyjnej pochłaniają mniejszą część przychodów ze sprzedaży netto.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako poprawę rentowności,
    • spadek wartości wskaźnika oceniamy odpowiednio negatywnie i interpretujemy jako pogorszenie rentowności.