Zakres

Syntetyczny wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Sposób obliczania

wskaźnik struktury kapitału / wskaźnik struktury majątku

lub

wskaźnik zastosowania kapitału własnego / wskaźnik zastosowania kapitału obcego

(Powyższe formuły są równoważne – muszą dać ten sam wynik)

Opis wskaźnika

Syntetyczny wskaźnik sytuacji finansowej stanowi podsumowanie ogólnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z uwagi na prawidłowość relacji majątkowo-kapitałowych. Dla wskaźnika nie podaje się wartości wzorcowych, obserwuje się jedynie kierunek jego zmian w czasie. Przy interpretacji tych zmian powinno dążyć się do ustalenia, który wskaźnik cząstkowy spowodował wzrost bądź spadek wskaźnika syntetycznego. Pozwoli to wstępnie wyjaśnić przyczyny pogorszenia lub poprawy ogólnej sytuacji finansowej, a następnie uszczegółowić analizę w tym obszarze.

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost poziomu wskaźnika interpretujemy jako poprawę ogólnej sytuacji finansowej, wynikającą z poprawy dopasowania struktury kapitałów do struktury majątku,
    • spadek poziomu wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako pogorszenie ogólnej sytuacji finansowej, wynikające z pogorszenia dopasowania struktury kapitałów do struktury majątku.