Zakres

Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów

Sposób obliczania

kapitały własne / aktywa ogółem * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik mierzy udział kapitałów własnych w całości źródeł finansowania działalności, stąd pozwala ocenić stopień niezależności finansowej przedsiębiorstwa. Jego wartości można też interpretować w kontekście zabezpieczenia spłaty zadłużenia posiadanymi aktywami. Przy niskim udziale kapitałów własnych w aktywach ogółem (czyli automatycznie wysokim udziale zadłużenia), zabezpieczenie spłaty zobowiązań oceniamy jako niskie. Przy wysokich i rosnących wartościach wskaźnika wskazana jest dodatkowa ocena struktury zadłużenia z uwagi na termin jego zapadalności – wysoki udział zadłużenia długoterminowego obciąża wypłacalność w większym stopniu.

Interpretacja wskaźnika

  • Wysokie wartości wskaźnika i trend wzrostowy interpretujemy jako poprawę niezależności finansowej przedsiębiorstwa i poprawę zabezpieczenia spłaty zadłużenia posiadanymi aktywami.
  • Niskie wartości wskaźnika i trend spadkowy interpretujemy odpowiednio jako pogorszenie niezależności finansowej przedsiębiorstwa i pogorszenie zabezpieczenia spłaty zadłużenia posiadanymi aktywami (zmniejszenie pojemności zadłużeniowej).