Zakres

Wskaźnik zastosowania kapitału obcego

Sposób obliczania

kapitały obce (grupa B) / aktywa obrotowe

Opis wskaźnika

Wskaźnik ten służy ocenie stopnia sfinansowania aktywów obrotowych z kapitałów obcych przedsiębiorstwa i dopełnia wnioski płynące z badania wskaźnika zastosowania kapitału własnego (nie wymaga odrębnej interpretacji – jest potrzebny do obliczenia wartości Syntetycznego wskaźnika ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa).