Zakres

Wskaźnik zastosowania kapitału własnego

Sposób obliczania

kapitały własne / aktywa trwałe

Opis wskaźnika

Wskaźnik ten należy do grupy wskaźników poziomej analizy bilansu. Informuje, w jakim stopniu kapitał własny finansuje aktywa trwałe przedsiębiorstwa. Jest to wskaźnik weryfikujący spełnienie złotej zasady bilansowej, która głosi, że aktywa trwałe – jako długoterminowe składniki majątku, cechujące się niskim stopniem płynności – powinny być finansowane kapitałami własnymi, które stanowią stabilne źródła finansowania, oddane do dyspozycji przedsiębiorstwa na długi okres. Spełnienie złotej zasady bilansowej oznacza dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa (w aspekcie długoterminowej stabilności finansowej i wypłacalności) oraz zdecydowanie wpływa na wysoką ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Interpretacja wskaźnika

  • Wartości wskaźnika powyżej 1 interpretujemy jako prawidłowe, świadczące o zachowaniu złotej zasady bilansowej i zachowaniu stabilności finansowej.
  • Wartości wskaźnika bliskie 1 interpretujemy jako wysokie ryzyko utraty stabilności finansowej (zachwianie równowagi finansowej).
  • Wartości wskaźnika poniżej 1 interpretujemy jako nieprawidłowe, świadczące o braku zachowania złotej zasady bilansowej i utracie stabilności finansowej.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wskaźnika oceniamy pozytywnie, jako poprawę stabilności finansowej,
    • spadek wskaźnika oceniamy odpowiednio negatywnie, jako pogorszenie stabilności finansowej.