Zakres

Wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych

Sposób obliczania

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / (zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania krótkoterminowe powyżej 12 m-cy + bieżąca rata kredytu)

Opis wskaźnika

Wskaźnik uzupełnia ocenę płynności finansowej w ujęciu statycznym. Informuje o możliwości pokrycia natychmiast wymagalnych zobowiązań krótkoterminowych posiadanymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami pieniężnymi.

Interpretacja wskaźnika

 • Wskaźnik ten nie powinien przyjmować ani zbyt niskich, ani zbyt wysokich wartości. Przyjmuje się, że wartość wskaźnika powinna oscylować wokół 0,2 (czyli 20%).
  • wartość wskaźnika znacznie poniżej zalecanego poziomu 0,2 może świadczyć o zbyt niskim poziomie środków pieniężnych i aktywów pieniężnych w stosunku do zobowiązań natychmiast wymagalnych, co może prowadzić do problemów w utrzymywaniu płynności finansowej.
  • wartość wskaźnika znacznie powyżej zalecanego poziomu 0,2 może świadczyć o zbyt wysokim poziomie środków pieniężnych i aktywów pieniężnych w stosunku do zobowiązań natychmiast wymagalnych, co może prowadzić do niższej efektywności działania wynikającej z nadpłynności.
 • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
  • utrzymywanie wartości wskaźnika na poziomie ok. 0,2 lub zmiany prowadzące do uzyskania tego poziomu oceniane są pozytywnie, co świadczy o odpowiednim poziomie płynności finansowej
  • wzrost wartości wskaźnika znacznie powyżej ok. 0,2 oceniany jest negatywnie w związku z zagrożeniem nadpłynnością,
  • spadek wartości wskaźnika znacznie poniżej ok. 0,2 oceniany jest negatywnie w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej.