Zakres

Zadłużenie i obsługa zadłużenia - Wprowadzenie

Analiza zadłużenia koncentruje się na ocenie struktury kapitałów (pasywów) przedsiębiorstwa. W ocenie tej stosuje się dwie grupy wskaźników: wskaźniki oceny poziomu zadłużenia oraz wskaźniki zdolności do obsługi długu. Wskaźniki oceny poziomu zadłużenia opierają się na analizie struktury kapitałów z uwzględnieniem źródeł tych kapitałów (własne, obce), a także okresu, na jaki zostały one udostępnione (długoterminowe, krótkoterminowe), ewentualnie jako uzupełnienie analizy – z uwzględnieniem kryterium wymagalności (terminowe, przeterminowane).

Wskaźniki oceny zdolności do obsługi długu pozwalają natomiast sprawdzić, czy przedsiębiorstwo jest w stanie bez przeszkód regulować zobowiązania z tytułu udostępnionego mu kapitału. W szczególności, bada się zdolność przedsiębiorstwa do spłaty rat kapitałowych i odsetek od zadłużenia.

W skład grupy wskaźników zadłużenia i obsługi zadłużenia wchodzi:

Ocena poziomu zadłużenia:

  • Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów (samofinansowania),
  • Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów – skorygowany,
  • Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – dźwignia finansowa,
  • Wskaźnik ogólnego zadłużenia pożyczkowego,
  • Wskaźnik zadłużenia długoterminowego,
  • Wskaźnik ogólnego zadłużenia pożyczkowego długoterminowego,
  • Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego.

Ocena zdolności do obsługi długu:

  • Wskaźnik pokrycia odsetek i rat kapitałowych nadwyżką finansową,
  • Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem.