Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Model A. Hołdy (2001)

Sposób obliczania

gdzie:

Opis modelu

Model A. Hołdy (2001) uwzględnia 5 wskaźników odnoszących się do płynności finansowej, zadłużenia, efektywności działania oraz rentowności aktywów.

Interpretacja wartości modelu Z(H)

 • Z (H)= 0 -wartość krytyczna modelu (zagrożenie upadłością dla wartości funkcji poniżej 0)

 • Z (H)≤ 0 -"bankruci"
 • Z (H)> 0 -"niebankruci"
 • -0,3 ≤ Z(H) ≤ 0,1 -tzw. "szara strefa" (granice niepewności wyniku - znaczne prawdopodobieństwo błędnych klasyfikacji)
 • Dopasowanie modelu (odsetek poprawnych szacowań modelu): 92,5%.

 • Im wyższa wartość funkcji (powyżej 0,1 i wyższa), tym lepsza sytuacja przedsiębiorstwa i mniejsze zagrożenie bankructwem (w ciągu najbliższego roku).

 • Wzrost wartości funkcji w czasie (z okresu na okres), oznacza poprawę sytuacji przedsiębiorstwa i zmniejszenie zagrożenia bankructwem.

 • W przypadku zidentyfikowania znacznego zagrożenia upadłością (funkcja Z(H) poniżej wartości krytycznej), zalecane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania kluczowych obszarów wymagających podjęcia działań naprawczych.

Szczegółowy opis poszczególnych wskaźników oraz analiza ich wpływu na wynik funkcji Z(H)

Wartość stała +0,605

Wyraz wolny, stały, wynika z szacunków statystycznych przy budowaniu modelu, pozwala na ustalenie granicznej wartości Z(H) na poziomie zero.

X1 – płynność bieżąca

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +0,681

Jednostka: razy

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik płynności bieżącej. Dane do obliczenia wskaźnika to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza wyższy poziom płynności, który ogranicza ryzyko bankructwa.
 • W modelu wskaźnik X1 posiada najwyższą wagę (najwyższy współczynnik ze znakiem dodatnim), co oznacza największy wpływ tego wskaźnika na wartość funkcji – zmiana wskaźnika płynności w czasie może więc w istotny sposób zmieniać wartość funkcji Z(H).

X2 – zadłużenie ogółem

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: -0,0196
Jednostka: %

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik zadłużenia ogólnego. Dane do obliczenia wskaźnika to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza wyższe zadłużenie przedsiębiorstwa, które zwiększa ryzyko bankructwa.
 • W modelu wskaźnik X2 ma współczynnik ze znakiem ujemnym, co oznacza, że wzrost wskaźnika (więc wzrost zadłużenia), będzie obniżać wartość funkcji Z(H).

X3 – rotacja aktywów

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +0,157
Jednostka: %

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest częściowo obliczany tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik rotacji aktywów ogółem, niemniej jednak:

 • w liczniku powinny być zliczone wszystkie przychody (przychody z ogółu działalności),
 • w mianowniku ujmujemy średni stan aktywów ogółem: (stan początkowy + stan końcowy) / 2

Uwaga: w systemie eanaliza.pl dla pierwszego okresu (pierwszej kolumny w tabeli wyników) przyjmujemy do obliczeń wartość bilansową aktywów ogółem, z uwagi na brak danych z początku okresu.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza większą efektywność przedsiębiorstwa w generowaniu przychodów z prowadzonej działalności, co ogranicza ryzyko bankructwa.
 • W modelu wskaźnik X3 ma współczynnik ze znakiem dodatnim (na wysokim poziomie), co oznacza, że wzrost wskaźnika (wyższa efektywność działania), będzie podwyższać wartość funkcji Z(H).

X4 – rentowność aktywów

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +0,00969
Jednostka: %

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest częściowo obliczany tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik rentowności aktywów ROA, przy czym:

 • w liczniku ujmujemy wynik finansowy (nawet jeżeli jest ujemny),
 • w mianowniku ujmujemy średni stan aktywów ogółem: (stan początkowy + stan końcowy) / 2

Uwaga: w systemie eanaliza.pl dla pierwszego okresu (pierwszej kolumny w tabeli wyników) przyjmujemy do obliczeń wartość bilansową aktywów ogółem, z uwagi na brak danych z początku okresu.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza większą zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku na podstawie posiadanych zasobów (aktywów).
 • W modelu wskaźnik X4 ma współczynnik ze znakiem dodatnim, co oznacza, że wzrost wskaźnika (wzrost rentowności) będzie podwyższać wartość funkcji Z(H).
 • W przypadku wyniku ujemnego (straty), wskaźnik X4 będzie obniżał wartość funkcji Z(H), zwiększając zagrożenie bankructwem.

X5 – wskaźnik obrotu zobowiązań krótkoterminowych w dniach

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +0,000672
Jednostka: dni

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest zbudowany według oryginalnej formuły A. Hołdy.
Do obliczeń przyjmujemy:

 • w liczniku średni stan zobowiązań krótkoterminowych: (stan początkowy + stan końcowy) / 2,
  Uwaga: w systemie eanaliza.pl dla pierwszego okresu (pierwszej kolumny w tabeli wyników) przyjmujemy do obliczeń wartość zobowiązań krótkoterminowych z końca okresu, z uwagi na brak danych z początku okresu.

  w mianowniku ujmujemy łączną kwotę kosztów działalności operacyjnej bez uwzględniania pozostałych kosztów operacyjnych (koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów).

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza, dłuższy okres rotacji zobowiązań krótkoterminowych, a więc dłuższy czas regulowania zobowiązań krótkoterminowych.
 • Dłuższy okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych, zmniejsza ryzyko bankructwa.
 • W modelu wskaźnik X5 ma współczynnik ze znakiem dodatnim (na bardzo niskim poziomie), co oznacza, że jego wzrost będzie podwyższać wartość funkcji Z(H).

Źródło:
HOŁDA A.: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość nr 5/2001.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK