Stosując analizy finansowe lepiej poprowadzisz swoją firmę

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Model D. Hadasik (1998)

Sposób obliczania

Wzór na wartość modelu D. Hadasik: Z(HA) = 2,36261 + 0,365425X1 – 0,765526X2 – 2,40435X3 + 1,59079X4 + 0,00230258X5 – 0,0127826X6

gdzie:

 • Znaczenie X1 - płynność bieżąca, X2 - płynność szybka, X3 - zadłużenie ogółem, X4 - udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów, X5 - rotacja należności krótkoterminowych, X6 - rotacja zapasów

Opis modelu

D. Hadasik opracowała 9 modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstwa. Model (4) D. Hadasik (1998) ze względu na poziom poprawności wyników uznawany jest za najlepszy i uwzględnia w swojej konstrukcji 6 zmiennych charakteryzujących: płynność finansową, zadłużenie oraz efektywność działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Interpretacja wartości modelu Z(HA)

 • – wartość krytyczna modelu (zagrożenie upadłością dla wartości funkcji poniżej wartości krytycznej)
  • – "bankruci"
  • – "niebankruci"
 • Dopasowanie modelu: 95,08% (odsetek poprawnych szacowań modelu).
 • Im wyższa wartość funkcji Z(HA) (powyżej wartości krytycznej -0,374345), tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i mniejsze zagrożenie bankructwem (w ciągu najbliższego roku).
 • Wzrost wartości funkcji Z(HA) w czasie (z okresu na okres) oznacza poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zmniejszenie zagrożenia bankructwem.
 • W przypadku zidentyfikowania znacznego zagrożenia upadłością (funkcja Z(HA) poniżej wartości krytycznej), zalecane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania kluczowych obszarów wymagających podjęcia działań naprawczych.


Szczegółowy opis poszczególnych wskaźników oraz analiza ich wpływu na wynik funkcji Z(HA)

Wartość stała +2,36261

Wyraz wolny, stały, wynika z szacunków statystycznych przy budowaniu modelu, pozwala na ustalenie granicznej wartości Z(HA).


X1 – płynność bieżąca

Sposób obliczania

Wzór na płynność bieżącą: aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe

Waga wskaźnika: +0,365425
Jednostka: razy

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik płynności bieżącej. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza wyższy poziom płynności finansowej, który ogranicza ryzyko bankructwa.
 • Z perspektywy bezpieczeństwa działania, wyższa płynność (większa nadwyżka aktywów obrotowych ponad zobowiązaniami krótkoterminowymi) oznacza lepszą sytuację przedsiębiorstwa.
 • Wzrost wartości wskaźnika, zwiększa wartość funkcji Z(HA) poprzez oddziaływanie dodatniego współczynnika.

X2 – płynność szybka

Sposób obliczania

Wzór na płynność szybką: (aktywa obrotowe ogółem - zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe

Waga wskaźnika: -0,765526
Jednostka: razy

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik płynności szybkiej. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza wyższy poziom płynności finansowej, który ogranicza ryzyko bankructwa.
 • Z perspektywy bezpieczeństwa działania, wyższa płynność (większa nadwyżka płynnych aktywów obrotowych ponad zobowiązaniami krótkoterminowymi) oznacza lepszą sytuację przedsiębiorstwa.
 • Jednak w tym modelu wzrost wartości wskaźnika, poprzez oddziaływanie ujemnego współczynnika obniża wartość funkcji Z(HA).

X3 – zadłużenie ogółem

Sposób obliczania

Wzór na zadłużenie ogółem: kapitały obce (grupa B) / aktywa ogółem

Waga wskaźnika: -2,40435
Jednostka: %

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik zadłużenia ogólnego. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza wyższe zadłużenie przedsiębiorstwa, które zwiększa ryzyko bankructwa.
 • W modelu wskaźnik X3 ma współczynnik ze znakiem ujemnym, co oznacza, że wzrost wskaźnika (więc wzrost zadłużenia), będzie obniżać wartość funkcji Z(HA) wskazując na wzrost zagrożenia bankructwem.

X4 – udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów

Sposób obliczania

Wzór na udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów: kapitał obrotowy netto / aktywa ogółem

Waga wskaźnika: +1,59079
Jednostka: %

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest częściowo obliczany tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów, jednak mianownik wymaga modyfikacji – powinien uwzględniać wartość aktywów ogółem zamiast aktywów obrotowych. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza większe znaczenie kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa wskazując na stabilne, długoterminowe źródła finansowania zaangażowane w działalność operacyjną przedsiębiorstwa (co ogranicza wykorzystanie zobowiązań krótkoterminowych).
 • Z perspektywy bezpieczeństwa działania, wyższa wartość wskaźnika X4 oznacza lepszą sytuację przedsiębiorstwa .
 • Większe wykorzystanie kapitału obrotowego ogranicza ryzyko płynności, zwiększając bezpieczeństwo działania.
 • W sytuacji ujemnego kapitału obrotowego netto, wskaźnik X4 będzie obniżał wartość funkcji Z(HA) wskazując na wzrost zagrożenia bankructwem.

X5 – rotacja należności krótkoterminowych

Sposób obliczania

Wzór na rotację należności krótkoterminowych: należności krótkoterminowe * liczba dnia w okresie / przychody netto ze sprzedaży

Waga wskaźnika: +0,00230258
Jednostka: dni

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokłądnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik rotacji należności krótkoterminowych w dniach. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza dłuższy czas oczekiwania na spływ należności, co ogranicza efektywność działania.
 • Jednak w modelu wskaźnik X5 ma wagę dodatnią, co oznacza, że wzrost wskaźnika będzie prowadzić do wzrostu wartości funkcji Z(HA) i poprawy sytuacji przedsiębiorstwa.

X6 – rotacja zapasów

Sposób obliczania

Wzór na rotację zapasów: zapasy * liczba dnia w okresie / przychody netto ze sprzedaży

Waga wskaźnika: -0,0127826
Jednostka: dni

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik rotacji zapasów. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza dłuższy czas zaangażowania środków przedsiębiorstwa w działalność operacyjną, dłuższy czas zamrożenia środków w zapasach, co obniża efektywność działania.
 • W modelu wskaźnik X6 ma ujemną wagę, co oznacza, że wzrost wartości wskaźnika będzie prowadził do obniżenia wartości funkcji Z(HA), co z kolei będzie wskazywać na wzrost ryzyka bankructwa.

Źródło:
HADASIK D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
PRUSAK B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.

Oceniaj ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa

Na podstawie wyników analizy dyskryminacyjnej możesz określić stopień zagrożenia bankructwem.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN