Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Model E. Mączyńskiej

Sposób obliczania

Wzór na wartość modelu E. Mączyńskiej: Z(M) = 9,478X1 + 3,613X2 + 3,246X3 + 0,455X4 + 0,802X5 – 2,478

gdzie:

 • Znaczenie X1 - rentowność operacyjna aktywów, X2 - udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów, X3 - pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową, X4 - płynność bieżąca, X5 - efektywność aktywów

Opis modelu

Model E. Mączyńskiej uwzględnia 5 wskaźników finansowych odnoszących się do rentowności przedsiębiorstwa, płynności finansowej i efektywności działalności operacyjnej oraz struktury kapitału i zdolności przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań.

Interpretacja wartości modelu Z(M)

 • – wartość krytyczna modelu (zagrożenie upadłością dla wartości funkcji poniżej 0)
  • – "bankruci"
  • – "niebankruci"
 • Dopasowanie modelu: 95% (odsetek poprawnych szacowań modelu).
 • Im wyższa wartość funkcji (0,1 i wyższa), tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i mniejsze zagrożenie bankructwem (w ciągu najbliższego roku).
 • Wzrost wartości funkcji w czasie (z okresu na okres), oznacza poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zmniejszenie zagrożenia bankructwem.
 • W przypadku zidentyfikowania znacznego zagrożenia upadłością (funkcja Z(M) poniżej wartości krytycznej), zalecane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania kluczowych obszarów wymagających podjęcia działań naprawczych.


Szczegółowy opis poszczególnych wskaźników oraz analiza ich wpływu na wynik funkcji Z(M)

Wartość stała -2,478

Wyraz wolny, stały, wynika z szacunków statystycznych przy budowaniu modelu, pozwala na ustalenie granicznej wartości Z(M) na poziomie zero.


X1 – rentowność operacyjna aktywów

Sposób obliczania

Wzór na rentowność operacyjną aktywów: zysk z działalności operacyjnej / aktywa ogółem

Waga wskaźnika: +9,478
Jednostka: %

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza większą zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku operacyjnego na podstawie posiadanych zasobów (aktywów).
 • W modelu wskaźnik X1 ma współczynnik ze znakiem dodatnim, co oznacza, że wzrost wskaźnika (wzrost rentowności), będzie podwyższać wartość funkcji Z(M).
 • W przypadku wyniku ujemnego (straty), wskaźnik X1 będzie obniżał wartość funkcji Z(M), zwiększając zagrożenie bankructwem.
 • Wskaźnik X1 ma przypisaną w modelu najwyższą wagę, co podkreśla znaczenie rentowności dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

X2 – udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów

Sposób obliczania

Wzór na udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów: kapitał własny / aktywa ogółem

Waga wskaźnika: +3.613
Jednostka: %

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika X2 oznacza większe zastosowanie kapitału własnego w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa a więc większe bezpieczeństwo, stabilność finansową i wiarygodność kredytową podmiotu.
 • Wzrost wartości wskaźnika X2, prowadzi do wzrostu wartości funkcji Z(M) ograniczając ryzyko bankructwa.

X3 – pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową

Sposób obliczania

Wzór na pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową: (zysk netto + amortyzacja) / kapitały obce (grupa B)

Waga wskaźnika: +3,246
Jednostka: %

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika X3 oznacza większą zdolność przedsiębiorstwa do pokrywania zobowiązań generowaną nadwyżką finansową, na która składa się zysk netto i amortyzacja (wyznaczając wewnętrzne źródła finansowania działalności).
 • Wzrost wartości wskaźnika X3 prowadzi do wzrostu wartości funkcji Z(M) i ograniczenia ryzyka bankructwa.

X4 – płynność bieżąca

Sposób obliczania

Wzór na płynność bieżącą: aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe

Waga wskaźnika: +0,455
Jednostka: razy

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik płynności bieżącej. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika X4 oznacza wyższy poziom płynności, który zabezpiecza bieżącą sytuację finansową przedsiębiorstwa i ogranicza ryzyko bankructwa.
 • Wzrost wartości wskaźnika X4 prowadzi do wzrostu wartości funkcji Z(M) i ograniczenia ryzyka bankructwa.

X5 – efektywność aktywów

Sposób obliczania

Wzór na efektywność aktywów: (przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne) / aktywa ogółem

Waga wskaźnika: +0,802
Jednostka: razy

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest częściowo obliczany tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik rotacji aktywów ogółem, jednak licznik wymaga modyfikacji – powinien uwzględniać sumę przychodów operacyjnych, czyli pozycje A + D (w wariancie porównawczym RZiS). Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika X5 oznacza większą efektywność przedsiębiorstwa w generowaniu przychodów z działalności operacyjnej, a więc lepszą sytuację finansową przedsiębiorstwa.
 • Wzrost wartości wskaźnika X5 prowadzi do wzrostu wartości funkcji Z(M) i ograniczenia ryzyka bankructwa.

Źródło:
MĄCZYŃSKA E., ZAWADZKI M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista 2, 205-235.

Oceniaj ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa

Na podstawie wyników analizy dyskryminacyjnej możesz określić stopień zagrożenia bankructwem.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN