Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Rozszerzenie analizy

Raporty analizy można rozbudować, tworząc raporty wielookresowe. W ten sposób można tworzyć raporty miesięczne, dokładając kolejne wyniki po zamknięciu miesiąca, raporty kwartalne lub wielookresowe raporty z danymi rocznymi. Taka funkcjonalność ułatwia analizę bieżącego stanu firmy w odniesieniu do okresów historycznych.

 

Rozbudowa raportu odbywa się w sposób następujący:

 • Wybierz sposób wprowadzania danych.
  • Import z eKRS – wczytanie danych finansowych czyli rocznego sprawozdania finansowego znajdującego się w postaci plików *.xml zgromadzonych na stronie eKRS w Przeglądarce dokumentów finansowych.

  • Import z API systemu 360 Księgowość – wczytanie danych bilansu oraz rachunku zysków i strat dla wybranych okresów obrachunkowych za pośrednictwem API systemu 360 Księgowość. UWAGA: Sposób wprowadzania danych jest dostępny pod warunkiem, że dla Klienta zdefiniowane zostały identyfikator oraz klucz API.
  • Import plików z systemów księgowych – wczytanie plików generowanych przez systemy księgowe 360 Księgowość, Symfonia oraz Comarch Optima w formatach *.pdf lub *.xls(x). Można również wykorzystać szablony bilansu oraz rachunku zysków i strat w formacie *.xls dostępne w systemie eanaliza.pl.

  • Ręczne wprowadzanie danych – wprowadzanie danych przez Użytkownika na podstawie wcześniej przygotowanych informacji. Użytkownik wprowadza ręcznie dane w pola tekstowe bilansu i RZiS.

  • Wersja demonstracyjna – podstawą wykonania analizy finansowej są gotowe dane zamieszczone w bilansie i RZiS. Dane zostały opracowane przez Zespół eanaliza.pl na potrzeby szkoleniowe, nie ma możliwości zmiany danych w trakcie wykonywania analizy.

 • Import bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Użycie przycisku PRZEGLĄDAJ otwiera okno dialogowe, które umożliwia wybór plików z danymi. Pliki z danymi mogą być również dodane metodą "przeciągnij-upuść". Należy wskazać lokalizację plików z bilansem, a następnie z rachunkiem zysków i strat. Dane zostaną automatycznie wczytane do systemu.

 

Krok ten jest pomijany w przypadku ręcznego wprowadzania danych.

 • Nazwa i okresy analizy.

Należy określić:

  • Nazwę analizy – nazwa musi być unikalna, ponieważ nowa rozszerzona analiza zostanie zapisana w nowym raporcie. Analiza, na bazie której wykonano rozszerzenie, pozostanie w WYNIKACH bez żadnych zmian.

  • Przypisanie analizy do Klienta.

  • Nazwę okresów – system automatycznie wczytuje nazwy nowych okresów podczas importu danych z plików. Można dokonać zmiany nazwy okresów.

  • Definicja okresów – definicja obejmuje wybór roku oraz liczby miesięcy, na podstawie których automatycznie określana jest długość i ostateczna nazwa okresu. Definicja okresu wpływa na automatyczne uporządkowanie kolejności okresów, z kolei długość okresu jest uwzględniana podczas obliczania wskaźników finansowych. Można dokonać zmiany definicji okresów wyłącznie dla okresów nowo wprowadzanych.

  • Wybór okresów dołączanych do analizy – standardowo zaznaczone są wszystkie okresy. Podczas operacji rozszerzenia analizy o kolejne okresy system uwzględnia wszystkie okresy, jakie były zawarte w raporcie, na bazie którego jest tworzone rozszerzenie oraz wszystkie nowe okresy, jakie wprowadzamy w wyniku rozszerzenia.

 • Zatwierdź dane analitycznego rachunku zysków i strat.

Wprowadź dane rachunku zysków i strat w przypadku ręcznej edycji.
Jeżeli dane są importowane, należy sprawdzić ich poprawność. Należy przejść dalej w przypadku poprawności danych, lub jeżeli wymagana jest korekta, należy jej dokonać używając przycisku Edytuj dane. Po wprowadzeniu korekty wystarczy przejść dalej, aby zmiany zostały zapisane.

 • Zatwierdź dane bilansu analitycznego.

Wprowadź dane bilansu w przypadku ręcznej edycji.
Jeżeli dane są importowane, należy sprawdzić ich poprawność. Należy przejść dalej w przypadku poprawności danych, lub jeżeli wymagana jest korekta, należy jej dokonać używając przycisku Edytuj dane. Po wprowadzeniu korekty wystarczy przejść dalej, aby zmiany zostały zapisane.

Operacje:

 • Dalej - umożliwia przejście do kolejnego kroku rozszerzenia analizy. Użycie tej opcji po edycji danych bilansu lub rachunku zysków i strat zapisuje wprowadzone zmiany oraz przechodzi do kolejnego ekranu.

 • Wstecz – umożliwia powrót do poprzedniego kroku rozszerzania analizy.

 • Dodaj okres – opcja dostępna podczas ręcznej edycji danych. Umożliwia dodanie dodatkowego okresu do analizy.

 • Edytuj dane – umożliwia edycję importowanych danych zarówno bilansu, jak i rachunku zysków i strat. Dotyczy to jedynie okresów dodanych w ramach rozszerzenia analizy.

 • Oblicz – oblicza wartości wskaźników na podstawie przekazanych danych.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK