Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Rozszerzenie analizy

Raporty analizy można rozbudować, tworząc raporty wielookresowe. W ten sposób można tworzyć raporty miesięczne, dokładając kolejne wyniki po zamknięciu miesiąca, raporty kwartalne lub wielookresowe raporty z danymi rocznymi. Taka funkcjonalność ułatwia analizę bieżącego stanu firmy w odniesieniu do okresów historycznych.

Rozbudowa raportu odbywa się w sposób następujący:

 

 • Wybierz sposób wprowadzania danych.
  System eanaliza.pl umożliwia samodzielne wprowadzenie danych w dodatkowych okresach lub import danych z plików generowanych przez systemy księgowe Symfonia oraz Comarch Optima w formatach *.pdf lub *.xls(x). Można również wykorzystać szablony bilansu oraz rachunku zysków i strat w formacie *.xls dostępne w systemie eanaliza.pl.
 • Import bilansu oraz rachunku zysków i strat.
  Użycie przycisku PRZEGLĄDAJ otwiera okno dialogowe, które umożliwia wybór plików z danymi. Pliki z danymi mogą być również dodane metodą "przeciągnij-upuść". Należy wskazać lokalizację plików z bilansem, a następnie z rachunkiem zysków i strat. Dane zostaną automatycznie wczytane do systemu. Krok ten jest pomijany w przypadku ręcznego wprowadzania danych.
 • Nazwa i okresy analizy.
  Należy określić:
  • Nazwę analizy – nazwa musi być unikalna, ponieważ nowa rozszerzona analiza zostanie zapisana w nowym raporcie. Analiza, na bazie której wykonano rozszerzenie, pozostanie w WYNIKACH bez żadnych zmian.
  • Przypisanie analizy do Klienta.
  • Nazwę okresów – system automatycznie wczytuje nazwy nowych okresów podczas importu danych z plików. Można dokonać zmiany nazwy okresów.
  • Definicja okresów – definicja obejmuje wybór roku oraz liczby miesięcy, na podstawie których automatycznie określana jest długość i ostateczna nazwa okresu. Definicja okresu wpływa na automatyczne uporządkowanie kolejności okresów, z kolei długość okresu jest uwzględniana podczas obliczania wskaźników finansowych. Można dokonać zmiany definicji okresów wyłącznie dla okresów nowo wprowadzanych.
  • Wybór okresów dołączanych do analizy – standardowo zaznaczone są wszystkie okresy. Podczas operacji rozszerzenia analizy o kolejne okresy system uwzględnia wszystkie okresy, jakie były zawarte w raporcie, na bazie którego jest tworzone rozszerzenie oraz wszystkie nowe okresy, jakie wprowadzamy w wyniku rozszerzenia.
 • Zatwierdź dane analitycznego rachunku zysków i strat.
  Wprowadź dane rachunku zysków i strat w przypadku ręcznej edycji.
  Jeżeli dane są importowane, należy sprawdzić ich poprawność. Należy przejść dalej w przypadku poprawności danych, lub jeżeli wymagana jest korekta, należy jej dokonać używając przycisku Edytuj dane. Po wprowadzeniu korekty wystarczy przejść dalej, aby zmiany zostały zapisane.
 • Zatwierdź dane bilansu analitycznego.
  Wprowadź dane bilansu w przypadku ręcznej edycji.
  Jeżeli dane są importowane, należy sprawdzić ich poprawność. Należy przejść dalej w przypadku poprawności danych, lub jeżeli wymagana jest korekta, należy jej dokonać używając przycisku Edytuj dane. Po wprowadzeniu korekty wystarczy przejść dalej, aby zmiany zostały zapisane.
 • Wprowadź informacje uzupełniające.
  Należy uzupełnić dane dotyczące zaciągnięcia kredytów długoterminowych i krótkoterminowych w poszczególnych okresach.
 • Wyniki analizy.
  Informacja końcowa na temat przeprowadzonych obliczeń systemu eanaliza.pl.

 

OPERACJE:

 • Dalej - umożliwia przejście do kolejnego kroku rozszerzenia analizy. Użycie tej opcji po edycji danych bilansu lub rachunku zysków i strat zapisuje wprowadzone zmiany oraz przechodzi do kolejnego ekranu.
 • Wstecz – umożliwia powrót do poprzedniego kroku rozszerzania analizy.
 • Dodaj okresopcja dostępna podczas ręcznej edycji danych. Umożliwia dodanie dodatkowego okresu do analizy.
 • Edytuj daneumożliwia edycję importowanych danych zarówno bilansu, jak i rachunku zysków i strat. Dotyczy to jedynie okresów dodanych w ramach rozszerzenia analizy.
 • Obliczoblicza wartości wskaźników na podstawie przekazanych danych.
 • Przejdź do wyników – umożliwia przejście do listy wykonanych analiz.

Wyprzedź innych i zautomatyzuj swoje analizy finansowe

Wprowadzając do swojej oferty analizy finansowe i możliwość stałego monitorowania finansów przedsiębiorstw wychodzisz naprzeciw wymaganiom rynku.

PRZETESTUJ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN