Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik Wilcoxa – wartość likwidacyjna netto

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik Wilcoxa: W = X1 + 0,7X2 + 0,5X3 - X4 – X5

gdzie:

  • Znaczenie X1 - gotówka i jej ekwiwalenty, X2 - pozostałe aktywa płynne, X3 - pozostałe aktywa, X4 - zobowiązania krótkoterminowe, X5 - zobowiązania długoterminowe

Opis wskaźnika Wilcoxa

Wskaźnik J.W. Wilcoxa to prosty model predykcji upadłości przedsiębiorstwa, który powstał w latach 70-tych XX w. (tzw. "Gambler's Ruin Approach").
Model opiera się na ustaleniu wartości likwidacyjnej netto przedsiębiorstwa, jako różnicy pomiędzy wartością likwidacyjną aktywów a wartością jego zobowiązań. Na podstawie badań przedsiębiorstw, które zbankrutowały, Wilcox ustalił następujące współczynniki wartości likwidacyjnej aktywów:

  • 100% dla gotówki i jej ekwiwalentów,
  • 70% dla pozostałych aktywów płynnych
  • 50% dla aktywów długoterminowych.

Interpretacja wskaźnika Wilcoxa

  • – ujemna wartość likwidacyjna netto firmy, oznacza, że zobowiązania nie znajdują pokrycia w wartości upłynnionych aktywów firmy
  • – dodatnia wartość likwidacyjna netto oznacza, że zobowiązania znajdują pokrycie w upłynnionych aktywach firmy
  • Wskaźnik Wilcoxa można wykorzystać do oceny zdolności przedsiębiorstwa do spłaty już zaciągniętych bądź ew. nowych zobowiązań. Jeżeli aktualnie wskaźnik Wilcoxa jest ujemny bądź bliski 0, spłata kolejnych zobowiązań (kredytów) jest zagrożona. Wskaźnik pozwala w łatwy sposób ustalić także, o ile mogą zwiększyć się zobowiązania przedsiębiorstwa, by utrzymać dodatnią wartość likwidacyjną netto. Wartość dodatnia wskazuje na maksymalny limit kredytowy przedsiębiorstwa.
  • Wskaźnik W.Wilcoxa należy jednak stosować ostrożnie. Opiera się on bowiem na wartości księgowej aktywów oraz arbitralnie ustalonych współczynnikach określających ich wartość likwidacyjną. W rzeczywistości realna wartość upłynnienia aktywów może być znacznie niższa niż zakładają współczynniki modelu Wilcoxa.


Szczegółowy opis poszczególnych wskaźników oraz analiza ich wpływu na wartość wskaźnika Wilcoxa

X1 – gotówka i jej ekwiwalenty

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +1,0
Jednostka: razy


X2 – pozostałe aktywa płynne

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +0,7
Jednostka: razy


X3 – pozostałe aktywa

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +0,5
Jednostka: razy


X4 – zobowiązania krótkoterminowe

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: -1,0
Jednostka: razy


X5 – zobowiązania długoterminowe

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: -1,0
Jednostka: razy

Oceniaj wartość likwidacyjną przedsiębiorstwa

Na podstawie analizy wskaźnika Wilcoxa możesz określić zdolność przedsiębiorstwa do pokrycia zobowiązań.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN