Porównaj wyniki Twojej firmy do branży, w której działasz

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Model B. Prusaka

Sposób obliczania

Wzór na wartość modelu B. Prusaka: Z(P1) = 6,5245X1 + 0,148X2 + 0,4061X3 + 2,1754X4 – 1,5685

gdzie:

 • Znaczenie X1 - rentowność operacyjna aktywów, X2 - relacja kosztów operacyjnych do zobowiązań, X3 - płynność bieżąca, X4 - rentowność operacyjna sprzedaży

Opis modelu

Model (P1) opracowany przez B. Prusaka, w którym znalazły się 4 wskaźniki ilustrujące rentowność operacyjną przedsiębiorstwa, płynność finansową i efektywność działania.

Interpretacja wartości modelu Z(P1)

 • – wartość krytyczna modelu (zagrożenie upadłością dla wartości funkcji poniżej -0,13)
  • – "bankruci"
  • – "szara strefa" (brak możliwości wiarygodnej predykcji)
  • – "niebankruci"
 • Dopasowanie modelu: 94,87% (roczne wyprzedzenie czasowe).
 • Im wyższa wartość funkcji (powyżej 0,65 i wyższa), tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i mniejsze zagrożenie bankructwem (w ciągu najbliższego roku).
 • Wzrost wartości funkcji w czasie (z okresu na okres), oznacza poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zmniejszenie zagrożenia bankructwem.
 • W przypadku zidentyfikowania znacznego zagrożenia upadłością (funkcja Z(P1) poniżej wartości krytycznej), zalecane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania kluczowych obszarów wymagających podjęcia działań naprawczych.


Szczegółowy opis poszczególnych wskaźników oraz analiza ich wpływu na wynik funkcji Z(P1)

Wartość stała -1,5685

Wyraz wolny, stały, wynika z szacunków statystycznych przy budowaniu modelu, pozwala na ustalenie granicznej wartości Z(P1).


X1 – rentowność operacyjna aktywów

Sposób obliczania

Wzór na rentowność operacyjną aktywów: zysk z działąlności operacyjnej / średni stan aktywó ogółem

Waga wskaźnika: +6,5245
Jednostka: %

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest częściowo obliczany tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów, przy czym w mianowniku uwzględnia on średni stan aktywów ogółem: (stan początkowy + stan końcowy) / 2.
Uwaga: w systemie eanaliza.pl dla pierwszego okresu (pierwszej kolumny w tabeli wyników) przyjmujemy do obliczeń wartość bilansową aktywów ogółem, z uwagi na brak danych z początku okresu.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza większą zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku operacyjnego na podstawie posiadanych zasobów (aktywów).
 • W modelu wskaźnik X1 ma współczynnik ze znakiem dodatnim, co oznacza, że wzrost wskaźnika (wzrost rentowności operacyjnej), będzie podwyższać wartość funkcji Z(P1).
 • W przypadku wyniku ujemnego (straty), wskaźnik X1 będzie obniżał wartość funkcji Z(P1), zwiększając zagrożenie bankructwem.

X2 – relacja kosztów operacyjnych do zobowiązań

Sposób obliczania

Wzór na relację kosztów operacyjnych do zobowiązań: koszty działalności operacyjnej / (średni stan zobowiązań krótkoterminowych - fundusze specjalne)

Waga wskaźnika: +0,148
Jednostka: razy

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest zbudowany według oryginalnej formuły B. Prusaka.
Do obliczeń przyjmujemy:

 • w liczniku koszty działalności operacyjnej (pozycja B w wariancie porównawczym RZiS),
 • w mianowniku średni stan zobowiązań krótkoterminowych z pominięciem funduszy specjalnych: (stan początkowy + stan końcowy) / 2.
  Uwaga: w systemie eanaliza.pl dla pierwszego okresu (pierwszej kolumny w tabeli wyników) przyjmujemy do obliczeń wartość bilansową aktywów ogółem, z uwagi na brak danych z początku okresu.

Interpretacja

 • Wskaźnik X2 ilustruje relację kosztów operacyjnych do zobowiązań krótkoterminowych.
 • W modelu wzrost wartości wskaźnika X2, poprzez przypisanie wagi dodatniej, prowadzi do wzrostu wartości funkcji Z(P1), co ogranicza ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa.

X3 – płynność bieżąca

Sposób obliczania

Wzór na płynność bieżącą: aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe

Waga wskaźnika: +0,4061
Jednostka: razy

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik płynności bieżącej. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza wyższy poziom płynności, który ogranicza ryzyko bankructwa.
 • Z perspektywy bezpieczeństwa działania, wyższa płynność oznacza lepszą sytuację przedsiębiorstwa.
 • Wzrost wartości wskaźnika, zwiększa wartość funkcji Z(P1) poprzez oddziaływanie dodatniego współczynnika.

X4 – rentowność operacyjna sprzedaży

Sposób obliczania

Wzór na rentowność operacyjną sprzedaży: zysk/strata z działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży

Waga wskaźnika: +2.1754
Jednostka: razy

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest zbudowany według oryginalnej formuły B. Prusaka. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.
Do obliczeń przyjmujemy:

 • w liczniku zysk/stratę z działalności operacyjnej (pozycja F w wariancie porównawczym RZiS),
 • w mianowniku przychody ze sprzedaży (pozycja A w wariancie porównawczym RZiS).

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza większą efektywność przedsiębiorstwa w generowaniu zysku operacyjnego na sprzedaży, co ogranicza ryzyko bankructwa.
 • W modelu wskaźnik X4 ma współczynnik ze znakiem dodatnim, co oznacza, że wzrost wskaźnika (wyższa rentowność operacyjna sprzedaży), będzie podwyższać wartość funkcji Z(P1), ograniczając zagrożenie bankructwem.
 • W przypadku wyniku ujemnego (straty), wskaźnik X4 będzie obniżał wartość funkcji Z(P1), zwiększając zagrożenie bankructwem.

Źródło:
PRUSAK B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.

Oceniaj ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa

Na podstawie wyników analizy dyskryminacyjnej możesz określić stopień zagrożenia bankructwem.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN