Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik płynności bieżącej klasyczny (płynność III stopnia)

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik płynności bieżącej klasyczny: aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe

Opis wskaźnika

Wskaźnik pozwala określić, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje zobowiązania bieżące płynnymi aktywami, czyli aktywami obrotowymi. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym lepsza jest ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wzorcowo, wartości tego wskaźnika powinny oscylować wokół 2 (spotyka się inne normy, np. nie niższy niż 1,2). Na poziom wskaźników płynności wpływa specyfika prowadzonej działalności np. firmy produkcyjne charakteryzują się niższym poziomem płynności w porównaniu do firm handlowych.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika płynności bieżącej klasyczny, czyli płynności III stopnia, w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • spadek wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie płynności finansowej (a wzrost odpowiednio – jako poprawę),
    • utrzymywanie się wskaźnika na poziomie bliskim 1 interpretujemy jako zwiększone ryzyko utraty płynności finansowej,
    • utrzymywanie się wartości wskaźnika na poziomie znacznie powyżej 2 interpretujemy jako nadpłynność (płynność przedsiębiorstwa jest zabezpieczona, ale będzie skutkować zmniejszoną rentownością i niższą efektywnością działania w dłuższym okresie).

Chcesz poprawić płynność firmy?

Sprawdzimy płynność bieżącą firmy i porównamy ją do wartości właściwej dla branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN