Sprawdź jak radzą sobie konkurenci z Twojej branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Model poznański (2004)

Sposób obliczania

Wzór na wartość modelu poznańskiego: Z(P) = 3,562X1 + 1,58X2 + 4,288X3 + 6,719X4 – 2,368

gdzie:

 • Znaczenie X1 - rentowność aktywów, X2 - płynność szybka, X3 - udział kapitału stałego w finansowaniu aktywów, X4 - marża brutto na sprzedaży

Opis modelu

Model poznański (2004) uwzględnia 4 wskaźniki odnoszące się do rentowności, płynności finansowej oraz struktury kapitału.

Interpretacja wartości modelu Z(P)

 • – wartość krytyczna modelu (zagrożenie upadłością dla wartości funkcji poniżej 0)
  • – "bankruci"
  • – "niebankruci"
 • Dopasowanie modelu: 96% (model poprawnie rozpoznał 96% badanych spółek).
 • Im wyższa wartość funkcji (powyżej 0,1 i wyższa), tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i mniejsze zagrożenie bankructwem (w ciągu najbliższego roku).
 • Wzrost wartości funkcji w czasie (z okresu na okres), oznacza poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zmniejszenie zagrożenia bankructwem.
 • W przypadku zidentyfikowania znacznego zagrożenia upadłością (funkcja Z(P) poniżej wartości krytycznej), zalecane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania kluczowych obszarów wymagających podjęcia działań naprawczych.


Szczegółowy opis poszczególnych wskaźników oraz analiza ich wpływu na wynik funkcji Z(P)

Wartość stała -2,368

Wyraz wolny, stały, wynika z szacunków statystycznych przy budowaniu modelu, pozwala na ustalenie granicznej wartości Z(P) na poziomie zero.


X1 – rentowność aktywów

Sposób obliczania

Wzór na rentowność aktywów: wynik finansowy netto / aktywa ogółem

Waga wskaźnika: +3,562
Jednostka: %

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik rentowności aktywów ogółem. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza większą zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku na podstawie posiadanych zasobów (aktywów).
 • W modelu wskaźnik X1 ma współczynnik ze znakiem dodatnim, co oznacza, że wzrost wskaźnika (wzrost rentowności), będzie podwyższać wartość funkcji Z(P).
 • W przypadku wyniku ujemnego (straty), wskaźnik X1 będzie obniżał wartość funkcji Z(P), zwiększając zagrożenie bankructwem.

X2 – płynność szybka

Sposób obliczania

Wzór na płynność szybką: (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe

Waga wskaźnika: +1,58
Jednostka: razy

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest częściowo obliczany tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik płynności szybkiej, przy czym w liczniku nie uwzględnia się rozliczeń międzyokresowych. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza wyższy poziom płynności, który ogranicza ryzyko bankructwa.
 • Z perspektywy bezpieczeństwa działania, wyższa płynność oznacza lepszą sytuację przedsiębiorstwa.
 • Wzrost wartości wskaźnika, zwiększa wartość funkcji Z(P) poprzez oddziaływanie dodatniego współczynnika.

X3 – udział kapitału stałego w finansowaniu aktywów

Sposób obliczania

Wzór na udział kapitału stałego w finansowaniu aktywów: (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) / aktywa ogółem

Waga wskaźnika: +4,288
Jednostka: razy

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest częściowo obliczany tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik zastosowania kapitału stałego, przy czym w mianowniku uwzględniane są aktywa razem, zamiast aktywów trwałych. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza większe znaczenie kapitału stałego w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa wskazując na stabilne, długoterminowe źródła finansowania.
 • Większe wykorzystanie kapitału stałego ogranicza zagrożenie bankructwem, ze względu na ograniczenie krótkoterminowych zobowiązań (wymagalnych w najbliższym okresie).

X4 – marża brutto na sprzedaży

Sposób obliczania

Wzór na marżę brutto na sprzedaży: wynik finansowy na sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży

Waga wskaźnika: +6,719
Jednostka: %

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik stopy marży brutto. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza większą efektywność przedsiębiorstwa w generowaniu zysku na sprzedaży, co ogranicza ryzyko bankructwa.
 • W modelu wskaźnik X4 ma współczynnik ze znakiem dodatnim (na wysokim poziomie), co oznacza, że wzrost wskaźnika (wyższa rentowność sprzedaży), będzie podwyższać wartość funkcji Z(P), ograniczając zagrożenie bankructwem.

Źródło:
HAMROL M., CZAJKA B., PIECHOCKI M. (2004). Upadłość przedsiębiorstwa-model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji 6, 35-39.
KISIELINSKA J., WASZKOWSKI A. (2010). Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. Zeszyty Naukowe SGGW 82.

Oceniaj ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa

Na podstawie wyników analizy dyskryminacyjnej możesz określić stopień zagrożenia bankructwem.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN