Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Analiza RZiS i bilansu - struktura procentowa

Analiza struktury bilansu opiera się na analizie udziału poszczególnych składników aktywów i pasywów w sumie bilansowej. Przeprowadza się ją odrębnie dla aktywów i pasywów. Analiza struktury aktywów ma na celu określenie znaczenia aktywów trwałych i obrotowych w działalności przedsiębiorstwa oraz wskazanie głównych składników majątku trwałego i obrotowego.

 

Należy również pamiętać, że sama struktura aktywów jest wynikiem podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji inwestycyjnych i operacyjnych i powiązana jest z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej. Skutki decyzji przedsiębiorstwa w obrębie struktury majątkowej istotne są dla jego elastyczności (rozumianej, jako zdolność przedsiębiorstwa do dostosowywania się do zmian zachodzących w jego otoczeniu biznesowym) oraz płynności majątkowej (rozumianej, jako zdolność do zamiany aktywów przedsiębiorstwa na środki pieniężne). Dlatego też prawidłowo przygotowany bilans umożliwia obliczenie wskaźników struktury aktywów oraz pozwala na przeprowadzenie starannej oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa.

 

Analiza struktury pasywów ma na celu zidentyfikowanie głównych źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem ich podziału na źródła kapitału własnego i zobowiązania (długo- i krótkoterminowe). Struktura pasywów (struktura kapitału) jest wynikiem podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji z zakresu doboru źródeł finansowania, a ich skutki są istotne dla ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstwa związanego z nadmiernym zadłużeniem (zagrożenie ryzykiem bankructwa na skutek zaprzestania spłaty i obsługi zobowiązań). Prawidłowo sporządzony bilans umożliwia obliczenie wskaźników struktury kapitału stanowiących podstawę oceny sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa.

 

Analiza struktury rachunku zysków i strat pozwala na identyfikację głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa (w podziale na podstawową działalność operacyjną, pozostałą działalność operacyjną, działalność finansową), w których generowane są zyski i ponoszone straty. W analizie struktury RZiS poszczególne kategorie przychodów, kosztów i wyników prezentuje się, jako odsetek przychodów ze sprzedaży netto. Można zatem określić istotność poszczególnych kategorii przychodów i kosztów (operacyjnych, finansowych) w kształtowaniu wyniku finansowego przedsiębiorstwa w danym okresie, w tym szczególnie ważne obciążenie przedsiębiorstwa różnymi kategoriami kosztów. Możliwa jest też identyfikacja wpływu zdarzeń nadzwyczajnych i obciążeń podatkowych na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK