Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik płynności szybkiej klasyczny (płynność II stopnia)

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik określa, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć zobowiązania bieżące aktywami obrotowymi, które mogą być przekształcone na efektywny pieniądz po upływie krótkiego czasu przeznaczonego na ich spieniężenie (tzw. aktywa płynne). Wartość aktywów płynnych otrzymuje się przez pomniejszenie wartości aktywów obrotowych o dwa najmniej płynne ich składniki: zapasy i rozliczenia międzyokresowe. Z tego względu wartości wskaźnika płynności szybkiej zawsze będą niższe od wartości wskaźnika płynności bieżącej. Im większa będzie różnica między nimi, tym większe znaczenie dla zachowania płynności finansowej ma poziom utrzymywanych zapasów (i ew. rozliczeń międzyokresowych). Konstrukcja wskaźnika pozwala więc na ocenę zdolności przedsiębiorstwa do szybkiego regulowania zobowiązań bieżących. Wzorcowo, wartość wskaźnika płynności szybkiej powinna oscylować wokół 1.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wartości wskaźnika poniżej 0,5 należy interpretować jako utrata płynności finansowej, a powyżej 1,5 jako nadpłynność.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika płynności szybkiej klasycznego, płynności II stopnia, w czasie (w ciągu kilku okresów):

    • spadek wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie płynności finansowej i pogorszenie zdolności do szybkiego regulowania zobowiązań bieżących (a wzrost odpowiednio – jako poprawę),
    • utrzymywanie się wskaźnika na poziomie bliskim 0,5 lub niższym interpretujemy jako zwiększone ryzyko utraty płynności finansowej,
    • należy zachować ostrożność w interpretacji wzrostu wskaźnika płynności szybkiej w sytuacji, gdy wzrostowi temu towarzyszy wydłużenie cyklu rotacji należności w przedsiębiorstwie (system eanaliza.pl oferuje możliwość obliczenia tego wskaźnika). Wzrost wskaźnika płynności szybkiej przy równoczesnym wzroście cyklu rotacji należności może oznaczać problem ze ściągalnością należności, co pogarsza płynność. W takiej sytuacji wskazane jest uzupełnienie analizy o ocenę wskaźnika płynności gotówkowej (płynność I stopnia).

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK