Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Ogólna sytuacja finansowa - Wprowadzenie

Grupa wskaźników oceny ogólnej sytuacji finansowej daje możliwość wstępnej weryfikacji czy struktura pasywów jest prawidłowo dopasowana do struktury aktywów przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – czy ogólna kondycja w wymiarze relacji majątkowo-kapitałowych przedsiębiorstwa jest dobra.

Najważniejszymi w tej grupie są wskaźniki złotej reguły bilansowej i finansowej, które służą ocenie wystarczalności kapitałów długoterminowych w stosunku do bazy aktywów trwałych, co jest fundamentem stabilności przedsiębiorstwa w długim okresie. Analiza bilansu w kontekście relacji majątkowo-kapitałowych pozwala zweryfikować potencjał finansowy danego podmiotu zarówno na etapie jego zakładania, jak w kolejnych okresach działalności.

Każda analiza bilansu, która jest przeprowadzana zgodnie z obowiązującą metodologią badania, wykorzystuje wskaźniki cząstkowe, pozwalające rozpoznać poszczególne czynniki, mające bezpośredni wpływ na efekt końcowy badania oraz decydujący wpływ na kondycję finansową podmiotu. Na podstawie tych wskaźników cząstkowych ustala się następnie syntetyczny wskaźnik oceny sytuacji finansowej, którego wzrost jednoznacznie świadczy o poprawie tej sytuacji, a spadek o pogorszeniu.

Analiza bilansu jest badaniem, które powinno być przeprowadzane w określonej powtarzalności. Dzięki temu pozwoli zweryfikować poprawność i efektywność strategii finansowej przedsiębiorstwa oraz – jeżeli zaistnieje taka konieczność – przygotować program zmian i modyfikacji realizowanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem aspektów finansowych prowadzonej działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy Państwu grupę wskaźników ogólnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zapoznając się z nią, będą Państwo mogli poznać zakres badania oraz obszary, w których analiza bilansu jest w stanie przynieść wymierne informacje stanowiące podstawę procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie (w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym).

W skład grupy wskaźników oceny ogólnej sytuacji finansowej wchodzi:

Celem analizy bilansu jest ukazanie stanu faktycznego i wyników przedsiębiorstwa w danym momencie (na dzień bilansowy), a konkretniej – jego sytuacji majątkowo-kapitałowej, równowagi, rentowności oraz płynności finansowej. Analiza bilansu umożliwia ocenę trafności podejmowanych dotychczas decyzji finansowych oraz ich wpływu na sytuację przedsiębiorstwa (analiza retrospektywna). Wyniki tej oceny stanowią z kolei podstawę podejmowania dalszych decyzji finansowych (operacyjnych, inwestycyjnych, z zakresu doboru źródeł finansowania). Analiza bilansu umożliwia przygotowanie dalszej prognozy działania (analiza prospektywna), weryfikację założeń strategii zarządzania ryzykiem oraz wdrażanie kolejnych założeń i punktów przygotowanego uprzednio biznesplanu.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK