Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik struktury kapitału

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Jest to podstawowy wskaźnik badania struktury kapitału, stosowany w analizie pionowej pasywów bilansu. Przy pomocy tego wskaźnika ocenia się prawidłowość poziomu kapitałów własnych przedsiębiorstwa w stosunku do poziomu kapitałów obcych (czyli zadłużenia). Im wyższy jest jego poziom, tym jako lepszą (bezpieczniejszą, obarczoną niższym ryzykiem finansowym) ocenia się sytuację finansową przedsiębiorstwa, a w konsekwencji – jako lepszą ocenia się wypłacalność i zdolność kredytową przedsiębiorstwa (wyższa pojemność zadłużeniowa oznaczająca zdolność do zaciągania dodatkowych zobowiązań w przyszłości). Przy niskim poziomie wskaźnika rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowej oceny struktury zadłużenia przedsiębiorstwa, by sprawdzić, jaki jest powód wysokiego poziomu zadłużenia: wysokie zadłużenie długoterminowe zagraża wypłacalności w dłuższym okresie, zaś wysokie zadłużenie krótkoterminowe zagraża płynności finansowej. Utrzymywanie wskaźnika na bardzo wysokim poziomie jest bezpieczne, ale obniża rentowność działania (przedsiębiorstwo nie korzysta wówczas z pozytywnych efektów dźwigni finansowej – dźwignia pozwala podwyższać rentowność kapitałów własnych poprzez zwiększanie zadłużenia).

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wskaźnik powinien przyjmować wartości powyżej 1 (wówczas finansowanie własne jest wyższe od finansowania obcego, czyli zadłużenia).

  • Niski poziom wskaźnika struktury kapitału (poniżej 1) interpretujemy jako znaczne zadłużenie przedsiębiorstwa i niską zdolność kredytową (wartości wysokie – odpowiednio jako niskie zadłużenie i wysoką zdolność kredytową oraz pojemność zadłużeniową).

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wskaźnika interpretujemy jako poprawę wypłacalności przedsiębiorstwa i jego zdolności kredytowej (wynikającą ze spadku zadłużenia),

    • spadek wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako pogorszenie wypłacalności i zdolności kredytowej.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK