Wskaźnik zastosowania kapitału podstawowego

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik zastosowania kapitału podstawowego: kapitał podstawowy / aktywa ogółem

Opis wskaźnika

Wskaźnik stanowi uzupełnienie analizy struktury kapitału i zastosowania kapitału własnego. Wskaźnik informuje o udziale kapitału podstawowego (wniesionego przez założycieli przedsiębiorstwa) w finansowaniu majątku. Kapitał podstawowy w momencie uruchamiania działalności gospodarczej stanowi podstawowe źródło finansowania majątku przedsiębiorstwa. W trakcie prowadzonej działalności uzupełniany jest kapitałem własnym pochodzącym z odpisów z zysku (kapitał własny ze źródeł wewnętrznych). Kapitał podstawowy można również zwiększyć (w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa) przyjmując nowych udziałowców/ wspólników, emitując nowe akcje, ew. podnosząc wartość nominalną akcji.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wskaźnik nie posiada wartości wzorcowych, jednak im wyższa jest jego wartość, tym wyżej ocenia się niezależność finansową przedsiębiorstwa i jego wiarygodność finansową.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika wynikający ze wzrostu poziomu kapitału podstawowego, interpretujemy jako umocnienie pozycji finansowej przedsiębiorstwa, wynikające ze zwiększenia zakresu finansowania majątku ze środków wniesionych przez założycieli,
    • spadek wartości wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako osłabienie pozycji finansowej przedsiębiorstwa, wynikające ze zmniejszenia zakresu finansowania majątku ze środków wniesionych przez założycieli.